مجاهد مجازی

(وب نوشت های مهندس مهدی حق وردی طاقانکی )

آیین نامه اجرایی شورای نظارت بر اسباب‌بازی کودکان
ساعت ۸:٢۳ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۳۸٧/۳/۱  

شورای نظارت بر ساخت طراحی واردات و توزیع اسباب بازی کودکان

آیین نامه اجرایی شورای نظارت بر ساخت، طراحی، واردات و توزیع اسباب‌بازی کودکان

مقدمه:
بر اساس ماده سه اساسنامة شوای نظارت  برساخت، طراحی، واردات و توزیع اسباب‌بازی کودکان، مصوبه چهارصد و بیست و دومین جلسة شورای عالی انقلاب فرهنگی، مورخ 16/4/1377 آیین‌نامة اجرایی شورای مذکور (که در این آیین نامه، بعد از این به اختصار شورا نامیده خواهد شد) به منظور تبیین وظایف شورا و تشکیلات مربوط تنظیم می‌گردد.


ماده 1. هدف از تشکیل شورا، تدوین آیین نامه‌ها، دستورالعمل ها،‌ ضوابط و مقررات،‌ سیاستها و خط مشی های ناظر بر حمایت، هدایت و نظارت بر طراحی، ساخت، واردات و صادرات و توزیع اسباب‌بازی و جلوگیری از فعالیتهای خارج از ضابطه و نیز تهیة موارد و اطلاعات ضروری جهت استفاده صحیح از اسباب‌بازیها و اعلام موارد هشدار دهنده در جهت تأمین سلامت جسمی، روانی، فرهنگی و اجتماعی می‌باشد.

ماده 2. بر اساس مادة هشت اساسنامه به منظور حمایت و توسعه صنعت اسباب‌بازی، شورا موظف به ایجاد زمینه ها و طرح های زیر است:

1- ایجاد هماهنگی و انسجام در برنامه ریزی بخشهای صنعت و بازرگانی برای ایجاد صنعت اسباب‌بازی و بهبود شاخصهای تولید و افزایش و بهبود صادرات

2- حمایت ویژه از تولید اسباب‌بازیهایی که قابلیت توان و رقابت در بازارهای جهانی و منطقه‌ای دارند.

3- حمایت از تشکلهای صنفی و حمایت از تولید کننده و مصرف کننده

4- زمینه سازی شرکت در اتحادیه های منطقه ای و اسلامی و عضویت دراتحادیه های جهانی

5- هماهنگ کردن استانداردهای ملی و بین المللی

ماده 3. شورا، دارای رئیس، نایب رئیس، دبیر، منشی و دبیرخانه است.

تبصره 1: نایب رئیس،‌توسط رئیس و پس از تایید شورا برای مدت 2 سال منصوب می‌گردد.

تبصره 2: دبیر، با ابلاغ رئیس شورا منصوب می‏شود اما عضو شورا نیست.

تبصره 3: شورا حسب مورد می تواند از کارشناسان و صاحبنظران غیر عضو در جلسات، بدون حق رأی دعوت به عمل آورد.

ماده 4. نایب رئیس در غیاب رئیس شورا موظف به ادارة جلسه است.

ماده 5. دبیر شورا مسئول تنظیم برنامه کاری شوار، دعوت از اعضای شورا جهت شرکت در جلسات و ارسال مصوبات و اداره کنندة دبیرخانه و واحدهای تابعة آن می‌باشد.

ماده 6. جلسات شورا به حضور حداقل اعضاء رسمیت خواهد یافت.
تبصره: در صورتی که یکی از اعضاء شورا سه جلسة متوالی یا پنج جلسه غیر متوالی در سال بدون عذر موجه در جلسه حضور نداشته باشد، مراتب پس از طرح در شورا جهت کسب تکلیف به شورای فرهنگ عمومی منعکس می‏شود.

ماده 7. مصوبات شورا با حداقل نصف به علاوه یک آراء اعضای حاضر در جلسه به تصویب خواهد رسید.

ماده 8. اعضای شورا که نمایندگان سایر دستگاهها هستد، مسئول هماهنگی ایجاد ارتباط دستگاه مربوط با شورای می‌باشند و لازم است کلیة مصوبات درون سازمانی خود را که مرتبط با فعالیتهای شوراست به دبیرخانه ارائه نمایند.

ماده 9. مصوبات شورا برای تمام ادارات و سازمانها، مؤسسات و شرکتها، اعم از دولتی یا خصوصی لازم الاجراست و موارد تخلف پس از تشخیص شورا از طریق مراجع قضایی و واحدهای انتظامی مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرد.

تبصره: تفسیر ضوابط و مقررات مصوب به عهدة شورا خواهد بود.

ماده 10. شورا موظف است هر شش ماه یکبار عملکرد خود را به شورای فرهنگ عمومی گزارش نماید.

ماده 11. شورا هر سال با پیشنهاد کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، عناوین آن گروه از اسباب‌بازی هایی که نیاز به دریافت مجوز ساخت یا واردات و یا صادرات دارند، تعیین و به واحدهای صدور مجوز و افراد ذینفع ابلاغ می نماید.

ماده 12. شورا دارای دبیرخانه با تشکیلات ذیل است:

1- واحد پژوهش و تدوین ضوابط و مقررات

2- واحد نظارت و بازرسی و رسیدگی به شکایات و ارزشیابی

3- واحد امور عمومی

تبصره 1: دبیرخانة شورا از نظر تشکیلاتی زیر مجموعة کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان است که سازمان و تشکیلات آن به تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور خواهد رسید.

تبصره 2: واحدهای پژوهش و تدوین ضوابط و مقررات،‌نظارت و بازرسی و رسیدگی به شکایات و ارزشیابی،‌ هریک دارای کمیسیونهایی هستند که نحوة‌تشکیل، ‌وظایف و ترکیب اعضای آنها توسط شورا مشخص می‌گردد.

ماده 13. دبیرخانه شورا مسئول تهیة‌ پیش‌نویس ضوابط و مقررات ثبت طرحها و صدور مجوز ساخت و واردات و صادرات اسباب‌بازیها و تدوین معیارهای اسباب‌بازیهای مناسب برای ارائه به شورا می‌باشد.

ماده 14. بر اساس ماده (پنج) اساسنامه، ثبت طرحها و صدور مجوز ساخت، واردات و صادرات اسباب‌بازیها توسط کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و با رعایت ضوابط و مقررات مصوب شوار،‌صورت می‌گیرد.

تبصره 1: هرگونه اعتراض توسط تولید کنندگان یا صادرکنندگان و واردکنندگان باید کتباً به واحد نظارت و بازرسی شورا تسلیم شود و دبیر شورا موظف است اعتراضات را در شورا مطرح و تصمیم شورا به افراد یا واحدهای ذیربط ابلاغ کند.

تبصره 2: تشریفات اداری واردات و صادرات اسباب‌بازی بر اساس ضوابط و مقررات کلی وزارت بازرگانی است.

تبصره 3: کلیه دستگاههای اجرایی کشور که موظف به ارائه تسهیلاتی در زمینه صادرات و واردات اسباب‌بازی شده اند می بایست تسهیلات مذکور را فقط در اختیار افرادی قرار دهند که مجوز مذکور را در این ماده داشته باشند.

ماده 15. واحد پژوهش و تدوین ضوابط و مقررات،‌به منظور کسب دانش روز در مورد صنعت اسباب‌بازی می بایست اقدام به بررسیهای علمی و پژوهشی نماید. همچنین جهت ارتقاء اطلاعات دست اندر کاران صنعت اسباب‌بازی و جامعه،‌موظف به برگزاری سمینارها، میزگردها و نمایشگاههای مورد نظر است.

تبصره: این واحد از طریق ایجاد تسهیلات و امکانات و هماهنگی‌ با واحدهای پژوهشی کانون، افراد حقیقی یا حقوقی را در جهت پژوهش و یا ارائه مقالات و کتب علمی در زمینة اسباب‌بازی هدایت می نماید.

ماده 16. واحد پژوهش و تدوین ضوابط و مقررات،‌ می بایست نسبت به تدوین ضوابط و مقررات مربوط بر اساس ماده چهار و شش اساسنامه در چارچوب ضوابط و مقررات عمومی کشور اقدام و جهت تصویب به شورا ارجاع نماید.

ماده 17. پس از تصویب و ابلاغ ضوابط نظارت بر طراحی و ساخت و واردات و صادرات اسباب‌بازی،‌ هیچ یک از دستگاههای اجرایی کشور حق ثبت و صدور مجوز برای ساخت و واردات و صادرات اسباب‌بازی را نخواهد داشت و تولید کنندگان و بازرگانان بخش خصوصی و دولتی که در زمینه اسباب‌بازی فعالیت دارند بر اساس ضوابط و مقررات مصوب موظف به اخذ مجوز می‌باشند و موارد تخلف تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.

تبصره 1: سازمانهای فرهنگی و تبلیغی و نیز مؤسسات اداره کنندة رسانه‌های گروهی نیز مجاز به تبلیغ اسباب‌بازیهای فاقد مجوز ساخت و یا واردات نخواهند بود.

تبصره 2: وزارتخانه های صنایع و بازرگانی،‌ادارات گمرک و مؤسسه استاندارد و سایر مؤسسات مربوط، لازم است در مورد تدوین و تنظیم مقررات و نیز صدور مجوز در مورد موضوعاتی که به اسباب‌بازی‌ها، مرتبط است، هماهنگی های لازم را با دبیرخانه شورا انجام دهند.

ماده 18. واحد نظارت و بازرسی و رسیدگی به شکایات، مسئول نظارت بر اجرای دقیق آیین نامه و ضوابط و مقررات مصوب شوراست و این امر را از طریق بازدید و بازرسی از واحدهای تولید و توزیع اسباب‌بازی اعم از خصوصی یا دولتی با همکاری سایر واحدهای دبیرخانة شورا اعمال می‌نماید.

تبصره: چنانچه واحد مذکور در چارچوب مصوبات شورا با موارد تخلفی مواجه شود، ضمن بررسی و تشخیص نوع تخلف موارد را جهت صدور رأی به شورا ارجاع می‌دهد و آرای صادره توسط شورا را جهت اجرا به مراجع قضایی ابلاغ می نماید.

ماده 19. انجام کلیه امور اداری و مالی دبیرخانه و نیز ایجاد ارتباط و اطلاع رسانی با واحد امور عمومی می‌باشد.

ماده 20. دبیرخانه شورا به پرسنل ثابت خود حقوق و مزایا و به اعضای شورا و کارشناسانی که حسب مورد در جلسات یا امور پژوهشی فعالیت دارند حق‌الزحمه‌ای به عنوان حق  جلسه‌، حق تألیف، حق تحقیق و حق مشاوره پرداخت می نماید.

ماده 21. اعتبارات مالی شورا و دبیرخانه شورا با پیشنهاد کانون به شورا و پیگیری از طریق سازمان برنامه و بودجه و سایر منابع قانونی تأمین خواهد شد.

ماده 22. این آیین نامه مشتمل بر یک مقدمه و 22 ماده و 14 تبصره در سیصد و چهل و یکمین جلسة مورخ 18/8/79 شورای فرهنگ عمومی تصویب شد.

 

طرح فرهنگ سازی و تصحیح نگرش نسبت به موضوع اسباب‌بازی
مقدمه:
با توجه به اهمیت بازی و نقش آن در رشد ذهنی، فکری، تربیتی کودکان و نوجوانان فراهم کردن زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی و تغییر در نگرش جامعه اعم از گروهها مرجع،‌والدین و مربیان و دست اندرکاران امور کودکان نسبت به این موضوع نه به عنوان وسیله‌ای لوکس و تجملی، بلکه به عنوان یک نیاز اساسی در جهت رشد کودکان، همچنین به منظور تشویق طراحان، تولیدکنندگان و توزیع کنندگان اسباب‌بازیهایی که متناسب با فرهنگ و نیاز جامعه می‏باشد. وظایف دستگاهها و سازمانهای مرتبط با موضوع اسباب‌بازی کودکان در اجرای نقش هدایتی شورا (موضوع ماده 1 اساسنامه شورای نظارت بر اسباب‌بازی) به شرح زیر تعیین و تبیین می‏گردد:

1- کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
1-1 تألیف و ترجمه کتاب و تهیه بروشور و پوستر به منظور تبیین نقش و کارکرد اسباب‌بازی در رشد کودکان و نوجوانان.

2-1 فراهم کردن زمینه‌های لازم جهت ایجاد خلاقیت در کودکان از طریق انجام مسابقات و برگزاری نمایشگاه آثار کودکان و نوجوانان در زمینة ساخت اسباب‌بازی.

3-1 ایجاد ایستگاههای بازی با اسباب‌بازی برای کودکان در مراکز فرهنگی و هنری کانون و همکاری با سایر ارگانها به منظور توسعة این فضاها.

4-1 کمک به انتشار تخصصی و عمومی مجله، فصل نامه و 000با موضوع اسباب‌بازی.

5-1 فراهم کردن زمینه های تحقیقاتی و پژوهشی در زمینة اسباب‌بازی کودکان و انتشار نتایج آن در سطح  جامعه.

6-1 ایجاد موزه اسباب‌بازی.

7-1 تعیین راهکارهای جدید برای توسعه کمی و کیفی اسباب‌بازی و دسترسی مناسب کودکان به اسباب‌بازی از طریق شیوة امانت گیری در مراکز فرهنگی هنری کانون.

2- سازمان صدا و سیما
1-2 تولید و برگزاری میزگردهای علمی در خصوص موضوع اسباب‌بازی با همکاری و هماهنگی شورای نظارت بر اسباب‌بازی

2-2 ارائه گزارشهای تصویری برای نشان دادن تحولات مربوط به اسباب‌بازی کودکان و نوجوانان، ارائه مباحث نظری، پروسة تولید اسباب‌بازی در سطح جهان.

3-2 ارائه جملات ارشادی در خصوص اسباب‌بازی و کودک به صورت تراکت در فواصل برنامه‌های تلویزیونی، و همکاری برای معرفی فرهنگ مورد نیاز استفاده از اسباب‌بازی.

4-2 انعکاس خبر نمایشگاهها، سمینارهای داخلی و خارجی و 000 با موضوع اسباب‌بازی.

3- وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری
1-3 همکاری با شورای نظارت بر اسباب‌بازی درخصوص بررسیها، مطالعات و تحقیقات در زمینه اسباب‌بازی کودکان.

2-3 بررسی در خصوص گنجاندن درسی با عنوان طراحی اسباب‌بازی در رشته های هنری کاربردی نظیر رشته های طراحی صنعتی، گرافیک، صنایع دستی.

3-3 بررسی در خصوص گنجاندن درسی با محتوای مباحث نظری، پیرامون اسباب‌بازی و تأثیرات آن در رشد کودک و نوجوان در رشته های علوم تربیتی، روانشناسی و000

4-3 ایجاد گرایشی با عنوان «طراحی اسباب‌بازی» در دورة کارشناسی ارشد با عنایت به رشته های کارشناسی طراحی صنعتی، صنایع دستی، گرافیک.

5-3 هدایت عناوین رساله های دانشجویی به سمت موضوعات مرتبط به اسباب‌بازی.

6-3 برگزاری سمینار علمی پیرامون موضوع اسباب‌بازی کودکان.

4- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
1-4 تشویق صاحبنظران به ترجمه و تألیف کتاب در زمینه اسباب‌بازی کودکان.

2-4 حمایت از انتشار مجله، فصل نامه با موضو اسباب‌بازی کودکان.

3-4 فراهم کردن زمینه‌های تحقیقاتی و پژوهشی در خصوص موضوع اسباب‌بازی کودکان و نقش آن در فرهنگ عمومی جامعه.

4-4 برگزاری سمینارهای علمی پیرامون موضوع اسباب‌بازی.

5- وزارت بازرگانی
1-5 تشکیل نمایشگاه اسباب‌بازی در سطوح مختلف.

2-5 برپایی سمینار درکنار نمایشگاه در جهت توسعه صادرات اسباب‌بازی.

3-5 تشکیل اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان اسباب‌بازی و ایجاد انسجام در صنف مربوط.

4-5 تصویب ضوابط و مقررات لازم برای تسهیل و توازن در صادرات و واردات اسباب‌بازی.

6- شهرداریها
1-6 ایجاد ایستگاههای بازی با اسباب‌بازی در مجموعه های فرهنگی هنری با حمایت شورای شهر.

2-6 انتقال پیام اهمیت موضوع اسباب‌بازی و نقش آن در ابعادمختلف رشد کودک از طریق اجرای تبلیغات دیواری.

3-6 اجرای مسابقات طراحی، ساخت اسباب‌بازی درمیان کودکان و نوجوانان و تشکیل نمایشگاههایی از نمونه‌های ساخته شده.

7- وزارت آموزش و پرورش
1-7 استفاده مفید از اوقات فراغت دانش‌آموزان از طریق طراحی و ایجاد (ایستگاههای بازی با اسباب‌بازی) در مراکز فرهنگی هنری،‌اردوگاهها و 000 و توجه به اسباب‌بازیهایی که موجب پرورش خلاقیت و ابتکار در کودکان و نوجوانان می‎گردد.

2-7 تشویق دانش آموزان به طراحی و ساخت اسباب‌بازی از طریق انجام مسابقات و تشکیل نمایشگاههایی از نمونه های ساخته شده.

3-7 فراهم کردن زمینه‌های تحقیقاتی و پژوهشی درزمینه اسباب‌بازی و تأثیر آن در امر تعلیم و تربیت کودکان.

4-7 ایجاد واعمال سیاست به کارگیری اسباب‌بازی در انتقال مفاهیم آموزشی و تربیتی کودکان و بهره‌مندی بیشتر از طرح آموزش ضمن بازی در امر تعلیم و تربیت.

5-7 ایجاد دوره های آموزشی برای مشاوران،‌ مربیان پرورشی و 000 در خصوص نقش اسباب‌بازی در امر تعلیم و تربیت.

8- وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی
1-8 تهیه و ارائه اطلاعات مربوط به بهداشت (جسمی و روانی) اسباب‌بازی کودکان از طریق پوستر، بروشور، ‌کتاب و 000 به منظور ارتقاء آگاهی اقشار مختلف جامعه.

2-8 برگزاری سمینارها و نشستهای علمی در زمینه های بهداشتی اسباب‌بازی کودکان.

3-8 فراهم کردن زمینه های تحقیقاتی و پژوهشی و ارائه نتایج آنها در سطح جامعه.

 

سیاستها و خط مشی‌های حمایتی و هدایتی دربارة اسباب‌بازی کودکان
مقدمه:
در اجرای ماده 8 اساسنامه و ماده 2 آئین نامه اجرایی شورای نظارت بر اسباب‌بازی مصوبة جلسة 422 مورخ 16/4/1377 شورای عالی انقلاب  فرهنگی به منظور حمایت و هدایت طراحان، تولیدکنندگان و واردکنندگان و صادر کنندگان، فروشندگان و مصرف کنندگان اسباب‌بازی سازمانها و موسسات ذیربط می بایست ضمن هماهنگی با شورای نظارت بر اسباب‌بازی در امور ذیل سیاست گذاری و برنامه ریزی نمایند.

1- ایجاد شبکه های اطلاع رسانی در جهت:

1-1-  معرفی منابع مطالعاتی (کتاب، جزوه، بروشور)

1-2-  معرفی مواد اولیه و ابزار آلات و شیوه‌های تولیدمناسب

1-3-  ایجاد ارتباط بین طراحان و تولید گنندگان به منظور همکاریهای متقابل

1-4-  معرفی اسباب‌بازیهای مناسب

1-5-  ارائه خدمات مشاوره‌ای جهت استاندارد نمودن محصول

1-6-  معرفی استانداردهای مدون اسباب‌بازی

1-7-  معرفی نمایشگاههای تخصصی داخلی و خارجی اسباب‌بازی

1-8- معرفی سایت‌های تخصصی داخلی و خارجی اسباب‌بازی و انجمن‌های مربوط به موضوع اسباب‌بازی

2-  ایجاد تسهیلات در امر ثبت طرحها و صدور مجوز (ساخت،‌ واردات و صادرات) اسباب‌بازی

3-  حمایت‌های قانونی از طراحان، تولید کنندگان، وارد کنندگان، صادر کنندگان، فروشندگان و مصرف کنندگان اسباب‌بازی در چهارچوب قوانین مصوب شورای نظارت بر اسباب‌بازی

4- ارائه تسهیلات لازم در جهت ایجاد و توسعة تعاونی‌های تولید اسباب‌بازی

5- ارائه تسهیلات در جهت اعطای اعتبارات مالی به طراحان و دست‌اندرکاران تولید و توزیع اسباب‌بازی

6- ارائه تسهیلات در جهت تأمین مواد اولیه و تولید داخلی اسباب‌بازی

7- ارائه تسهیلات در جهت تشکیل اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان اسباب‌بازی

8- ارائه تسهیلات درمورد واردات قطعات تکمیلی اسباب‌بازی جهت تقویت صنایع داخلی اسباب‌بازی از طریق کاهش تعرفه های گمرکی

9- ایجاد تسهیلات جهت شرکت طراحان تولید کنندگان، ‌وارد کنندگان و صادرکنندگان اسباب‌بازی در نمایشگاههای داخلی و خارجی

10- الزامی نمودن استفاده از استانداردهای اسباب‌بازی و نظارت بر اجرای دقیق آنها درجهت حمایت از مصرف کننده

11- الزامی نمودن استفاده از راهنمای استفاده از اسباب‌بازی به زبان فارسی جهت اسباب‌بازیهای داخلی و خارجی به منظور حمایت از مصرف کننده

12- اتخاذ تمهیدات لازم به منظور حمایت از مصرف کننده جهت پیشگیری از واردات، ساخت و توزیع اسباب‌بازیهایی که از لحاظ بهداشتی، ایمنی، فرهنگی و000 ایجاد مشکل می کنند از طریق:

1-12- تدوین قوانین و مقررات مورد نیاز

2-12- تقویت واحدهای نظارت و بازرسی

3-12- اتخاذ شیوه‌های مناسب جهت تسریع در امر رسیدگی به شکایات

13- ارائه تسهیلات در جهت دستیابی کودکان خانواده‌های کم درآمد به اسباب‌بازیهای مفید از طریق ایجاد مراکز ارائه اسباب‌بازی به شکل امانی و یا ایستگاههای بازی

14- ارائه تسهیلات به دانشجویان دانش آموزان و فرهنگیان جهت تشویق قشر فرهنگی جامعه از طریق اختصاص تخفیف‌های ویژه در مورد هزینه‌های خدماتی و یا ارائه سرویسهای خدماتی خاص

15- تخصیص اعتبارات و کمکهای مالی به تحقیقات مربوط به اسباب‌بازی از طریق خرید تحقیقات مربوط به اسباب‌بازی و یا اعطای کمک هزینه‌های تحقیقاتی

16- ایجاد تشکل طراحان اسباب‌بازی و سرگرمی به منظور تبادل نظر و انتقال تجربیات

17- تدوین دوره‌های آموزشی کوتاه مدت در خصوص موضوع طراحی، تولید، واردات و صادرات اسباب‌بازی در جهت انتقال دانش مربوط به متقاضیان

18- حمایت از ناشران کتاب، مجله، با موضوع اسباب‌بازی و سرگرمی در قالب چاپ کتاب یا معرفی جهت استفاده از تسهیلات مالی یا تسهیل در امر صدور مجوز نشر

19- معرفی نمونه‌‌های برتر سال از مجموعه طرحهای اسباب‌بازی که به ثبت رسیده و اعطای جوایز به برترین طرحها جهت تشویق طراحان

 

شورای نظارت بر ساخت، طراحی،‌ واردات و توزیع اسباب‌بازی کودکان
شورای نظارت بر  اسباب‌بازی با هدف: «حمایت، هدایت و نظارت بر طراحی، ساخت، واردات و توزیع اسباب‌بازی کودکان» بر اساس اساسنامة مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی (مصوبة جلسه 422 مورخ 16/4/77) در تاریخ 39/3/78 در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تشکیل گردید. بر اساس تبصره 3 ماده 1 اساسنامه مذکور محل دبیرخانة شورا در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان پیش بینی شده و بر اساس تبصره 4 ماده 1 اساسنامه مدیر عامل کانون نیز به عنوان رئیس شورا اداره جلسات را به عهده خواهد داشت.

اعضای شورا عبارتند از: نمایندگان وزارتخانه‌های صنایع، بازرگانی، آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی، بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، سازمان صدا و سیما،‌ نماینده اتحادیه صنف تولید کنندگان و فروشندگان اسباب‌بازی، کارشناس هنری (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) کارشناس روانشناسی کودک (وزارت علوم) کارشناس امور فرهنگی (وزارت علوم000)

اهداف و زمینه های فعالیت شورا در آئین نامه اجرایی تشریح شده است. وظیفه اصلی شورا بر اساس ماده 1 آئین نامه اجرایی شوار، تدوین آئین نامه ها و دستورالعملها و سیاستگزاری در امور مربوط بر اسباب‌بازی می‌باشد و وظیفه دیگر آن پژوهش و نظارت بر امور طراحی، ساخت، واردات و توزیع اسباب‌بازی است. مصوبات شورا تاکنون به شرح ذیل است:

1- تهیه و تصویب آئین نامه اجرایی

2- تهیه و تصویب طرح فرهنگ سازی و تصحیح نگرش نسبت به موضوع اسباب‌بازی و ابلاغ آن به موسسات ذیربط.

3- تهیه و تصویب ضوابط ناظر بر ثبت طرح و صدور مجوز (ساخت، واردات و صادارت اسباب‌بازی).

4- تهیه و تصویب ضوابط و مقررات و گردش کار ثبت طرحهای اسباب‌بازی.

5- تهیه و تصویب ضوابط و مقررات و گردش کار صدور مجوز واردات اسباب‌بازی و قطعات تکمیلی آن.

6- تهیه پیش نویس سیاستها و خط مشی‌های حمایتی و هدایتی درباره اسباب‌بازی کودکان (در حال تصویب نهایی)

7- تهیه دفترچه‌های راهنما و فرمهای مربوط جهت ثبت طرح و صدور مجوز واردات اسباب‌بازی لازم به ذکر است ثبت طرحهای اسباب‌بازی و صدور مجوز واردات اسباب‌بازی در واحد ثبت طرح و صدور مجوز اسباب‌بازی انجام می‏شود که زیرمجموعه دبیرخانه شورای نظارت است. در حال حاضر در صورت تکمیل بودن پرونده صدور مجوز واردات به روز می‌باشد.

 

گزارش فعالیتهای دبیرخانه شورای نظارت بر اسباب‌بازی در شش ماه دوم سال 1381 از تاریخ 1/7/1381 لغایت 28/12/1381
1- جلسات:
1-1- برگزاری جلسات کارشناسی به منظور بررسی هزینه‌های کارشناسی ثبت طرحهای اسباب‌بازی.

1-2- برگزاری جلسات کارشناسی به منظور بررسی هزینه های کارشناسی واردات اسباب‌بازی.

1-3- برگزاری جلسات کمیسیون کارشناسی به منظور بررسی و ثبت طرحهای اسباب‌بازی.

1-4- برگزاری جلسات کمیسیون کارشناسی به منظور صدور مجوز واردات اسباب‌بازی.

1-5-  برگزار جلسات کارشناسی به منظور صدور مجوز تبلیغات اسباب‌بازی.

1-6- شرکت دبیر شورا در جلسات کمیته‌های فنی بین‌المللیISO  در موسسه استاندارد تحقیقات و صنعتی ایران.

1-7-  جلسه با ذیحسابی کانون در مورد هزینه های کارشناسی.

1-8-  برگزاری جلسات شورای نظارت بر اسباب‌بازی.

1-9-  برگزاری جلسات کمیسیون پژوهش و تدوین ضوابط و مقررات.

1-10-  برگزاری جلسات مشورتی و تصمیم‌گیری با ریاست و نایب رئیس شورا.

1-11-  برگزاری جلسات مشورتی و تصمیم‌گیری با امور اداری کانون درخصوص تأمین نیروی انسانی دبیرخانه.

1-12-  مصاحبه با مجله صنعت اسباب‌بازی در رابطه با اقدامات دبیرخانه شورا در مورد اسباب‌بازی.

2- امور اداری و مکاتبات و امور اجرایی:
2-1-  مکاتبه با اعضای شورای نظارت و سازمانهای مرتبط با آنها.

2-2-  مکاتبه مربوط به معرفی، تمدید عضویت و صدور احکام اعضای شورا.

2-3- مکاتبه با معاونت مالی اداری در مورد تعیین حساب دولتی (خزانه) جهت دریافت هزینه‌های کارشناسی ثبت طرح و صدور مجوز واردات اسباب‌بازی.

2-4-  مکاتبه با معاونت محترم حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری در مورد هماهنگی در مورد شیوة اجرایی رسیدگی، پیگیری قضایی متخلفین در مورد اسباب‌بازی.

2-5-  مکاتبه با مدیریت محترم روابط عمومی در مورداعلام خبر شروع به کار واحد ثبت طرح اسباب‌بازی و صدور مجوز واردات اسباب‌بازی.

2-6- مکاتبه با مدیریت عامل کانون در مورد معرفی کارشناسان کمیسیون ثبت طرح و صدور مجوز واردات جهت صدور احکام ایشان.

2-7- مکاتبه با معاونت محترم امور اداری مالی در مورد تفکیک تشکیلات واحد ثبت طرح و صدور مجوز و دبیرخانه شورا.

2-8- مکاتبات متعدد به مدیریت سرگرمیها و مدیریت عامل کانون در مورد شیوة بررسی پرونده های واردات اسباب‌بازی.

2-9- مکاتبه با کارشناسی استاندارد در مورد آزمایشگاههای معاونت محترم غذا و دارو وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی.

2-10- مکاتبه با مسئول دبیرخانه ملی ISO.

2-11- مکاتبات با امور مالی معاونت تولید در ارتباط با ارسال لیست و فیش‌های بانکی هزینه‌های کارشناسی دریافتی مربوط ثبت طرح و صدور مجوز واردات اسباب‌بازی.

2-12- مکاتبات متعدد باگمرکات کشوردر مورد روشهای بهبود کار و نیز ارسال نمونه های اسباب‌بازی ونحوة ترخیص کالاهای مشروط.

2-13- دریافت مصوبه هیئت مدیره کانون در ارتباط با دریافت هزینه‌های کارشناسی.

2-14- صدور مجوزهای تبلیغات تلویزیونی اسباب‌بازی.

2-15- صدور گواهینامه‌های ثبت طرح اسباب‌بازی.

2-16- صدور مجوز ورود و ترخیص اسباب‌بازی.

2-17- ساماندهی آرشیو اسباب‌بازی در سه بخش مجزا 1. اسباب‌بازیهای مجوز داده شده جهت تبلیغات.  2.طرحهای اسباب‌بازی که به ثبت رسیده. 3. اسباب‌بازیهای وارداتی با مجوز واحد ثبت طرح و صدور مجوز.

2-18- مکاتبه با ریاست شورا در مورد اعمال تخفیفات هزینة ثبت طرح اسباب‌بازی (مربوط به دانشجویان، دانش آموزان و سایر فرهنگیان) جهت تصویب هیئت مدیره کانون.

2-19- مکاتبه با ریاست شورا در مورد اقدامات انجام شده در خصوص هماهنگی با قوه قضاییه در ارتباط با نحوة رسیدگی به شکایات و تخلفات مربوط به اسباب‌بازی.

2-20- مکاتبه با اعضای شورا نظارت بر اسباب‌بازی و اعضای کمیسیون پژوهش جهت جمع‌آوری نقطه نظرات اعضای شورا درخصوص طرح (سیاست‌ها، خط مشی‌های حمایتی و هدایتی در مورد اسباب‌بازی).

2-21- مکاتبه با معاونت پژوهشی کانون در مورد پیش بینی تشکیل نمایشگاه و سمینار اسباب‌بازی در برنامه های سال 1382.

2-22- ارسال گزارش آماری فعالیتهای دبیرخانه شورا و وئحد ثبت طرح و صدرو مجوز واردات اسباب‌بازی به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی.

2-23- مکاتبه با مدیرکل دفتر ثبت سفارات و نظارت بر مبادلات بارگانی در مور معرفی مهر و امضای مربوط به مجوز ورود اسباب‌بازی.

3-   اقدامات نظارتی:
3-1- بررسی و اظهار نظر پرونده تبلیغات تلویزیونی اسباب‌بازی.

3-2- بررسی و اظهار نظر در مورد 37 پرونده ثبت طرح اسباب‌بازی.

3-3- بررسی و اظهار نظر در مورد 63 پرونده وارداتی اسباب‌بازی جهت صدور مجوز واردات و یا ترخیص اسباب‌بازی.

4- اقدامات پژوهشی:
4-1- جمع آوری نقطه نظرات اعضای محترم شورا در خصوص مقررات و گردش کار صدور مجوز واردات اسباب‌بازی.

4-2- تهیه و تنظیم ضوابط و مقررات و گردش کار صدور مجوز واردات اسباب‌بازی و تهیه دفترچه راهنما و فرمهای مربوط به واردات.

4-3- تهیه صورتجلسات شورای نظارت و کمیسیون پژوهش، کمیسیون ثبت طرح و صدور مجوز واردات اسباب‌بازی.

4-4- تهیه دفترچه راهنمای ثبت طرح اسباب‌بازی.

4-5- تهیه دفترچه راهنمای صدور مجوز ورود و ترخیص اسباب‌بازی.

4-6- بررسی عوامل هزینه‌بر کارشناسی واردات اسباب‌بازی و دستیابی به فرمول محاسبات هزینه کارشناسی.

4-7- تهیه پیش‌نویس سیاستها و خط‌مشی های حمایتی در مورد اسباب‌بازی کودکان.

4-8- جمع آوری آخرین نقطه نظرات اعضای محترم کمیسیون پژوهش و اعضای شورای نظارت در مورد سیاستها و خط‌مشی های حمایتی جهت بررسی نهایی.

4-9- تهیه طرح حمایتی از جامعة فرهنگیان که طراح اسباب‌بازی و سرگرمی می‌باشند.

4-10- تهیه و ارسال لیست تولیدکنندگان داخلی اسباب‌بازی جهت نشریه صنعت اسباب‌بازی.

 

گزارش فعالیتهای دبیرخانه شورای نظارت بر اسباب‌بازی شش‌ماهه اول سال 1381 از تاریخ 17/1/81 لغایت 31/6/81
1- جلسات:
1-1- برگزاری جلسات شورای نظارت بر اسباب‌بازی به منظور بررسی و تصویب ضوابط و مقررات و گردش کار واردات اسباب‌بازی.

1-2-  برگزاری جلسات کمیسیون پژوهشی و تدوین ضوابط و مقررات.

1-3- برگزاری جلسات کارشناسی در دبیرخانه به منظور تنظیم ضوابط و مقررات گردش کار واحد ثبت طرحهای اسباب‌بازی و واحد صدور مجوز واردات و تهیة دفترچه‌های راهنمای مراجعین.

1-4-  شرکت دبیر شورا در جلسات کمیسیونهای مؤسسه استاندارد.

1-5- شرکت دبیر شورا در جلسات با مدیران و کارشناسان وزارت بازرگانی و بازدید از واحد ثبت سفارش واردات وزارت بازرگانی.

1-6- جلسه با امور مالی و ذیحسابی کانون در مورد شیوه‌های اجرایی دریافت هزینه ثبت طرحها.

1-7- شرکت دبیر شورا در جلسة شورای فرهنگ عمومی در خصوص دفاع از طرح پیشنهادی به شورای مذکور.

2- امور اداری و مکاتبات:
2-1- مکاتبه با اعضای شوای نظارت و سازمانهای مرتبط با آنها.

2-2- مکاتبات مربوط به معرفی، تمدید عضویت و صدور احکام اعضای شورا.

2-3- مکاتبه با اعضای کمیسیون پژوهش و تدوین ضوابط و مقررات.

2-4- مکاتبه با دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی در مورد هزینه ثبت طرحهای اسباب‌بازی و تهیه گزارشات مربوط.

2-5- مکاتبه با وزارت بازرگانی پیرامون تعرفه های بازگانی اسباب‌بازی.

2-6- مکاتبه با وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی در مورد تعرفه های آزمایشات اسباب‌بازی و استانداردهای مربوطه.

2-7- مکاتبه با مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در مورد معرفی کارشناس جهت عضویت در کمسیون واردات اسباب‌بازی.

2-8- مکاتبه با وزارت دادگستری در مورد شیوة اجرایی رسیدگی به تخلفات و پیگیری متخلفین مربوط به اسباب‌بازی.

2-9- مکاتبه با وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در مورد معرفی کارشناس جهت عضویت در کمیسیون واردات اسباب‌بازی.

2-10- مکاتبه با فرهنگسرای ورزش و اعلام راهکارها در مورد جشنواره اسباب‌بازی.

2-11- مکاتبه با مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت کار،‌ معاونت غذا و دارو وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی ـ معاونت دارو و درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، در مورد معرفی کارشناس مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران جهت بازدید از آزمایشگاههای آن مراکز و توان آزمایشگاهی آنها.

2-12- مکاتبه با دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی در مورد قاچاق اسباب بازی.

 2-13-  مکاتبه با معاونت امور مالی درمورد هزینه های ثبت طرح و شماره حساب.

2-14- مکاتبه با مدیریت استانها و ارسال مجموعه مقررات و گرش کار ثبت طرحهای اسباب‌بازی و دفترچه‌های راهنمای مربوط جهت معرفی مراجعین به واحد ثبت طرح و صدور مجوز واردات اسباب‌بازی.

2-15- مکاتبه با اداره ثبت علایم تجاری در ارتباط با ایجاد تسهیلات در جهت ثبت عنوان و علامت عروسکهای ملی دارا و سارا.

3- اقدامات نظارتی و اطلاع رسانی:
1-3- بررسی و اظهار نظر در خصوص صدور مجوز تبلیغ برای اسباب‌بازی (1 مورد).

4- اقدامات پژوهشی:
1-4- جمع آوری و سازماندهی کتب و نشریات و مقالات و اخبار مربوط به اسباب‌بازی.

2-4- جمع آوری نقطه نظرات اعضای محترم شورا در خصوص مقررات و گردش کار ثبت طرحهای اسباب‌بازی.

3-4- تهیه و تنظیم ضوابط و مقررات و گردش کار واحد ثبت طرحهای اسباب‌بازی و دفترچه راهنماهای اسباب‌بازی.

4-4- تهیه صورت جلسات شورای نظارت و کمیسیون پژوهش و تدوین ضوابط و مقررات.

 

گزارش فعالیتهای دبیرخانه شورای نظارت بر اسباب‌بازی شش ماه دوم سال 1380 از تاریخ 1/7/80 لغایت 28/12/80
1- جلسات:
1-1- برگزاری جلسات کارشناسی در دبیرخانه شورا به منظور تنظیم «ضوابط و مقررات و گردش کار واحد ثبت طرحهای اسباب‌بازی».

1-2- شرکت در همایش کودک، صلح و اسباب‌بازی و حضور در میزگرد مربوط به این همایش.

1-3-  جلسه با رئیس ثبت آثار غیر کتابی کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران.

1-4- جلسه با رئیس اداره ثبت اختراعات و علائم تجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.

1-5- شرکت رئیس، دبیر و نایب رئیس شورا در جلسة 346 شورای فرهنگ عمومی و ارائه گزارشی از فعالیتهای شورا و روند تولید عروسکهای ملی دارا و سارا.

1-6- شرکت دبیر شورا در جلسات کمیته ملی استاندارد و کمیسیون تدوین استاندارد اسباب‌بازی.

1-7- جلسه با حضور کارشناسان مؤسسه استاندارد، اساتید  دانشگاه و تولید کنندگان اسباب‌بازی در خصوص بررسی استاندارد تهیه شده در زمینه اسباب‌بازی توسط مؤسسه استاندارد.

2- امور اداری و مکاتبات:
2-1- مکاتبه با اعضای شورا و سازمانهای مربوط به آنها.

2-2- مکاتبات مربوط به معرفی،تمدید عضویت و صدور احکام اعضای شورا.

2-3- مکاتبه با اعضای کمیسیون پژوهش و تدوین ضوابط و مقررات دبیرخانه شورا.

2-4- ارسال ضوابط و مقررات و گردش کار ثبت طرحهای اسباب‌بازی جهت اعضای شورا و کمیسیون به منظور بررسی و اظهار نظر.

2-5- پیگیری اقدامات سازمانها در خصوص «طرح فرهنگ سازی و تصحیح نگرش نسبت به موضوع اسباب‌بازی».

2-6- مکاتبه با دبیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مورد پیگیری چگونگی ورود اسباب‌بازیهای قاچاق خصوصاً عروسکهای باربی.

2-7- مکاتبه با دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی در مورد عروسکهای باربی و تصاویر آن روی البسه و لوازم‌التحریر.

2-8- مکاتبه با دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی در مورد استفاه از نام و تصاویر کارتونی خانواده سیمسونها در برخی از محصولات شرکت چسب رازی.

2-9- مکاتبه با دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران در خصوص اظهار نظر کارشناسی پیرامون دو نمونه سرگرمی واصله.

2-10- مکاتبه با معاونت بازرگانی خارجی وزارت بازرگانی در مورد وضعیت نابسامان ورود اسباب‌بازی و تقاضای ارائه راهکارهای قانونی جهت ورود رایانک و عروسکهای ملی دارا و سارا.

2-11- پاسخ استعلام بانک ملت استان همدان از شورای نظارت درخصوص پرداخت وام به یک تولیدکننده اسباب‌بازی.

2-12- مکاتبه با مرکز توسعه صادرات ایران در خصوص اتخاذ تصمیمات جدی در برپایی نمایشگاه اسباب‌بازی در سال 1381.

3- اقدامات نظارتی واطلاع رسانی:
3-1- بررسی و اظهار نظر در خصوص 7 مورد سرگرمی.

3-2- تشکیل نمایشگاهی از محصولات باربی در محل جلسه شورای فرهنگ عمومی و شورای عالی انقلاب فرهنگی و تهیه جزوه ای درمورد تأثیرات فرهنگی این عروسک با همکاری مرکز سرگرمیهای سازنده کانون.

3-3- شرکت دبیر شورا درنمایشگاه بین المللی اسباب‌بازی در دُبی و همکاران در اداره غرفة محصولات کانون به اتفاق مدیریت بازرگانی و فروش کانون در تاریخ 12 لغایت 16 اسفند ماه 1380.

4- امور پژوهشی و تدوین ضوابط و مقررات:
4-1- جمع آوری و سازماندهی کتب، نشریات و مقالات مربوط به اسباب‌بازی.

4-2- تهیه گزارشی از «نظرات رسانه‌های جهانی در مورد آثار فرهنگی عروسک باربی و اقدام جمهوری اسلامی ایران جهت تولید عروسک ملی با همکاری مرکز سرگرمیهای سازنده جهت ارائه به دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی».

4-3- جمع‌آوری نقطه نظرات اعضای محترم شورا در خصوص گردش کار واحد ثبت طرحهای اسباب‌بازی.

4-4- تهیه و تنظیم ضوابط و مقررات و گردش کار واحد ثبت طرحهای اسباب‌بازی.

4-5- تهیه صورتجلسات در کمیسیون پژوهش و تدوین ضوابط و مقررات.

4-6- بررسی ترجمه استانداردهای  ISOو استاندادهای ایمنی اسباب‌بازی جهت طرح در جلسات کمیته ملی استاندارد.

 

فعالیتهای دبیرخانه شورای نظارت بر اسباب‌بازی شش ماهه اول سال 1380
1- جلسات:
1-1برگزاری سه جلسه رسمی شورا.

1-2برگزاری سه جلسه رسمی کمیسیون پژوهش و تدوین ضوابط و مقررات.

1-3برگزاری جلسات داخلی دبیرخانه به منظور تنظیم پیش نویس ضوابط و مقررات ثبت طرح و صدور مجوز (ساخت، واردات و صادرات) اسباب‌بازی.

1-4   برگزاری جلسات داخلی دبیرخانه به منظور بررسی کتب و طرحهای مربوط به اسباب‌بازی.

2- امور اداری و مکاتبات:
2-1 مکاتبه با اعضای شورا و سازمانهای مربوط به آنها.

2-2 مکاتبات مربوط به معرفی و صدور احکام اعضای جدید شورا.

2-3 پیگیریهای مکرر جهت معرفی 2 نفر از نمایندگان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در شورای نظارت بر اسباب‌بازی (که تاکنون به نتیجه نرسیده است).

2-4 مکاتبه با رئیس سازمان فرهنگی و هنری شهرداری و مدیریت خانه فرهنگ جهت هماهنگی جشنواره‌های اسباب بازی.

2-5 مکاتبه با اداره کل بازرگانی صدا و سیما درخصوص تیزرهای تبلیغاتی اسباب بازیها.

2-6 مکاتبه با معاونت گمرکات در خصوص موضوع واردات اسباب بازی و تنگناهای آن.

3- صورت جلسات، آیین‏نامه ها و مقررات:
3-1 تهیه و تنظیم صورت جلسات شورا:

3-2 تهیه و تنظیم صورت جلسات کمیسیون پژوهش.

3-3 تهیه و تنظیم ضوابط ناظر بر ثبت طرح و صدور مجوز (ساخت و واردات و صادرات) اسباب بازی.

4- اقدامات نظارتی و اطلاع رسانی:
4-1 بررسی سه مورد اسباب بازی و صدور مجوز تبلیغات در یک مورد آن و راهنمائی درموارد دیگر.

4-2 بازدید از جشنواره اسباب بازی پارک شفق.

4-3 انجام مصاحبه با مطبوعات در خصوص موضوع اسباب بازی.

4-4 بررسی اسباب بازیها و سرگرمیهای پیشنهادی از سوی طراحان و تولید کنندگان با هماهنگی مرکز سرگرمیهای سازنده.

4-5 ابلاغ ضوابط مصوب در خصوص ثبت طرح و صدور مجوز (ساخت، واردات و صادرات) اسباب بازی به کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در جهت اجرای مفاد آن.

5- امور پژوهشی:
5-1 بررسی یک جلد کتاب و سه طرح پژوهشی در مورد اسباب بازی.

5-2 جمع آوری و سازماندهی کتب نشریات ومقالات مربوط به اسباب بازی.

5-3 جمع آوری آدرس سایتهای مورد نیاز در شبکه اینترنت.

5-4 تهیه اطلاعات مربوط به مجامع بین المللی اسباب بازی و استانداردها.

5-5 تهیه و ارسال منابع مکتوب در مورد اسباب بازی و اهداء به اعضای شورا و برخی ازمعاونت‌ها ومدیریت‌های کانون.

 

فعالیتهای دبیرخانه شورای نظارت بر اسباب‌بازی لغایت 28/12/1379
1- جلسات:
1-1 برگزاری یک جلسه رسمی و یک جلسة غیر رسمی (تشکیل جلسات شورا در گرو تصویب آیین نامه اجرایی توسط فرهنگ عمومی بود که پس از ابلاغ مصوبه برنامه ریزی تشکیل جلسات انجام شد).

1-2 برگزاری جلسات داخلی دبیرخانه به منظور تنظیم پیش نویس طرحها و ضوابط و مقررات قابل طرح در شورا.

2- امور اداری و مکاتبات:
2-1 مکاتبات مربوط به صدور احکام اعضای شورا که مدت دو سال عضویت آنها سپری شده است تا مرحله معرفی عضو جدید و یا ابقا نماینده و صدور احکام.

2-2 صدور احکام اعضا کمیسیون پژوهش و تدوین ضوابط و مقررات.

2-3 ابلاغ احکام اعضا شورا و کمیسیون پژوهش به افراد ذینفع.

2-4 پیگیری موضوع تشکیلات و بودجه دبیرخانه شورا از طریق مکاتبه با معاونت محترم امور اداری و مالی کانون.

2-5 ارسال عملکرد شورا و دبیرخانه به شورای فرهنگ عمومی و شورای عالی انقلاب فرهنگی.

2-6 ارسال اساسنامه و آیین نامه اجرایی شورا به وزارتخانه های بازرگانی، صنایع، مؤسسه استاندارد و اداره کل گمرکات ایران جهت اجرای مفاد مرتبط به وظایف آنها.

2-7 مکاتبه با وزارت ارشاد در خصوص ابلاغ مفاد تبصره 1 ماده 17 آیین نامه اجرایی به رسانه های جمعی کشور.

2-8 تنظیم برآورد بودجه دبیرخانه شورا و تنظیم لیست درخواست تجهیزات اداری.

3- صورت جلسات و آیین نامه‌ها و مقررات:
3-1 تهیه و تنظیم صورت جلسات شورا.

3-2 اعمال اصلاحات  در آیین نامه اجرایی شورا و ارسال آن به شورای فرهنگ عمومی.

3-3 تنظیم و تدوین ساختار کمیسیونهای داخلی دبیرخانه و شرح وظایف آنها جهت طرح در شورا.

3-4 ابلاغ طرح فرهنگ سازی به 8 وزارتخانه و سازمان و 9 شهرداری در مراکز استانها.

3-5 بازنویسی پیش نویس ضوابط و مقررات واردات اسباب‌بازی جهت طرح در شورا.

4- اقدامات نظارتی و اطلاع رسانی:
4-1 بررسی 9 نمونه اسباب‌بازی جهت صدور مجوز تبلیغات تلویزیونی و ارسال نتایج به اداره کل بازرگانی صدا و سیما.

4-2 صدور اطلاعیه های هشداردهنده برای خانواده ها در خصوص اسباب‌بازیهای خطرناک و اطلاع رسانی به خبرگزاریها و سازمان صدا و سیما.

4-3 مکاتبه با وزارت بازرگانی و نماینده صنف اسباب‌بازی در مورد بررسی چگونگی ورود اسباب بازیهای خطرناک در کشور خصوصاً کلتهای بادی.

4-4 دریافت علایم، نشانه ها و نمونه هایی از برچسبهای مورد استفاده گروههای منحرف و اطلاعات مربوط به آنها از طریق اداره اجتماعی ناحیه انتظامی تهران بزرگ.

4-5 ارسال نظرات کارشناسی در خصوص بازیهای رایانه ای به برنامه اخبار جوانه های صدا و سیما جهت اطلاع رسانی به خانواده ها.

4-6 انجام مصاحبه با نشریات در خصوص اسباب‌بازی کودکان.

4-7 شرکت دبیر شورا در 6 برنامه تلویزیونی (اخبار جوانه ها ـ سیمای خانواده).

5- امور پژوهشی:
5-1 بررسی پژوهش آقای دکتر سیروس احمدی در خصوص تأثیرات فرهنگی اجتماعی و جسمانی بازیهای رایانه‌ای بر روی کودکان و نوجوانان.

5-2 جمع آوری و سازماندهی کتب، نشریات، مقالات مربوط به موضوع اسباب‌بازی.

5-3 جمع آوری آدرس سایتهای مورد نیاز در شبکه اینترنت.

5-4 تهیه اطلاعات مربوط به مجامع بین المللی اسباب‌بازی، استانداردها و000.

http://www.iranculture.org/about/aghmari/asbabbazi.php