طلایه داران عزت و افتخار

انقلاب اسلامی ایران همچون نهضت امام حسین(ع ) عظیم و همه جانبه بود ودر تداوم نهضت عا شورا کارکرد احیا اسلام را پس از چهارده قرن به بهترین صورت ،ممکن ساخت همانطور که نهضت امام حسین(ع) به عنوان یک حرکت فرهنگی ابتدا انسانها را از درون متحول کرد و پس از آن منجر به تحولات بیرونی گردید.

 انقلاب اسلامی ایران نیز جانها را ابتدا متحول و سپس نظام سیاسی کشور را دچار تحول و مردم را از استبداد داخلی رهاند با پیروزی انقلاب اسلامی موج تو طئه های جدید آغاز شد و استکبار جهانی با دخالتهای آشکار و پنهان سعی در ایجاد جریانهای انحرافی در نهضت داشت تا آنکه دانشجویان پیرو خط امام شیشه عمر ((دیو کاخ سفید)) را بر سنگ اراده الهی کوبیدند ولانه جاسوسی(سفارتخانه) آمریکا را فتح کردند و حماسه عظیمی آفریدند که امام آن را به حق انقلاب دوم و انقلابی بزرگتر از انقلاب اول نامیدند از این تاریخ به بعد بود که استکبار جهانی برای نابودی و جلوگیری از صدور انقلاب اسلامی ایران دست به هر عملی زد و مردم غیور ایران و بالاخص بسیجیان با الگو قرار دادن نهضت حسینی به مبارزه با استکبار جهانی رفته و بحمدا…. تا کنون تمامی تو طئه های دشمنان نقش بر آب شده است .در موضوع مقاله سه واژه کلیدی عزت حسینی ،استکبار و بسیج به چشم می خورد که ابتدا به بررسی این کلید واژه می پردازیم .

عـزت و افـتخـار حـسینـی


-آزادگی و عزت نفس امام
ویژگی ممتازی که شخصیت امامþحسین(ع) را از دیگران امتیاز می بخشید، «حریت، آزادگی، عظمت روح و عزت نفس» آن حضرت بود. روح بزرگ و بزرگوار او مانع می شد که در برابر ظلم و ستم به بندگان خدا تنها نظارهþگر باشد، بدعتها را در دین خدا مشاهده کند، حاکمیت اشرار را بر سرنوشت جامعه ببیند و تحمّل نماید.
روح آزاده و توأم با شجاعت، از آن حضرت شخصیتی ساخته بود که در برابر ظلم و بی عدالتی قیام کند، شجاعتی که سرسختþترین دشمنان امام نیز بدان معترف بودند. امام هیچþگاه در برابر اهانتهای امویان به پدر بزرگوارش علی(ع) سکوت نمی کرد. بارها مروان بن حکم را به خاطر بدگویی به علی(ع) توبیخ کرد.
شجاعت و آزاد منشی امام سبب می شد که اجازه ندهد هیچ زورگو و ستمگری حق او یا دیگری را تضعیف کند.
معاویة هیچþگاه به خود جرأت نداد که به سخنان تند و انتقادآمیز امام پاسخ متقابل دهد. هر چند اطرافیان و جوانان ناپختهþای چون مروان و یزید او را تحریک کردند که پاسخ امام را به تندی بدهد، اما او که حسین بن علی(ع) را خوب می شناخت، همواره از برخورد تند با آن حضرت پرهیز داشت.
معاویه پس از کشتن حجر بن عدی و شیعیان علی(ع) در سفر حج با امام حسین(ع) روبه رو شد و به امام گفت: «آیا خبرداری که ما با حجر و شیعیان پدرت چه کردیم؟ آنان را کشتیم و کفن پوشانیدیم و بر آنان نماز گزاردیم». او که گمان مىþکرد با این سخن ضربهþای بر امام وارد کرده و امام را از هرگونه حرکت و قیامی باز میþدارد، بىþدرنگ این پاسخ را از امام دریافت کرد:
«ولى اگر ما پیروان تو را بکشیم، آنان را کفن نمیþپوشانیم، بر آنان نماز نمی گذاریم و دفن نمی کنیم ،یعنی تو و پیروانت را کافر می دانیم.معاویه معترف بود که در حسین بن علی جز شجاعت ندیده است. او را به پدرش علی بن ابی طالب تشبیه می کرد.


عزت و افتخار حسینی از دیدگاه رهبری


((از سه بعد با سه دیدگاه ،این نهضت عظیم را که در تاریخ اینجور مانده گار شده است میشود نگاه کرد در هرسه بعد آنچه که بیش از همه چشم را پر می کند احساس عزت وسر بلندی و افتخار است یک بعد مبارزه حق است در مقابل باطل این کاری بود که امام حسین(ع) کرد . حرکت انقلابی و اصلاحی حسین بن علی چنین کرد . یک بعد دیگر نهضت حسین بن علی تجسم معنویت و اخلا ق است بعد سوم هم فجایع و مصیبتهای عاشورا است غصه ها وغم ها و خون دلها عا شوراست که این بیشتر در میان مردم رایج است غالبا مصیبتها را می خوانیم لیکن درهمین صحنه سوم که صحنه مصیبتها است باز در اینجا عزت و افتخار است ))

اسـتکبـار
استکبار در تعریف لغوی به معنای بزرگ دیدن کسی یا چیزی ،بزرگی نمودن،از خود بزرگمنشی و تکبر کردن است.در مو ضو ع بحث ما ،جنبه مبالغه و زیاده روی در تکبر مد نظر می باشد.که در افراد ،هر چه بزرگی و منزلت هست منحصر به خود می دانند.به همین دلیل به شیوه تفکر و منش عملی آنها استکبار و به خود آنها مستکبر می گو یند. استکبار با استدلال خود پسندانه و تمرد شیطان آغاز شد ،که از اطاعت امر الهی در سجده بر انسان سر پیچی کردو کبر ورزید واز همان زمانی که شیطان سو گند خورد بشر را گمراه می کند استکبار شکل گرفت و به همراه قدرت گسترش یا فت .
- عوامل شکل گیری استکبار
- پایه های فکری و اعتقادی استکباربرسه اصل استوار است
۱-اعتقاد به برتری نژادی:
واژههای نژاد پرستی،نژاد باوری و برتری نژادی برای تبیین عقیده ای گفته می شودکه میان گروههای انسانی به دلیل تفاوتهای وراثتی و نژادی تفاوت قائل اند و بین خصوصیات نژادی و ارثی و میزان درجه هوشمندی و خلاقیتهای فرهنگی آنان رابطه مستقیم می بینند
مستکبران معتقدند که خداوند آنان را موجودات ویژه ای آفریده است و دیگران در مقایسه با آنان کمیها و کاستیهایی دارندامروزه نیز شاهدیم که حالت استکبار به همین دلیل در بسیاری افراد یا نظامها به وجود می آید چرا که ذاتا خود را از نژاد برتر تصور می کنند عامل اصلی نژاد پرستی همین حالت برتر بینی یک نژاد بر دیگر نژادهاست بطوری که آریایی به نژاد خود فخر می کند
و آمریکایی باروری مغز خویش را را بیش از دیگر ملل دنیا می شمارد
۲-انکار واقعیتهای جهان:
عامل دیگر شکل گیری استکبار عدم اعتقاد به واقعیتهای جهان و به عبارت دیگر انکار حقایق و قوانین و سنتهای الهی است .بطوری که مستکبران از آنچه در اطرافشان و در جهان می گذرد غافلند و توجهی به آنچه در عالم واقعیت وجود دارد ،ندارندبلکه تنها منافع خود را واقعیت و حقیقت فرض می نماید
۳-جذبه های حکومت و قدرت:
از جمله عوامل شکل گیری استکبار امکانات مادی و قدرت حکومتی را می توان نام برد بطوری که به محض اینکه انسانهایی غیر مومن قدرت وامکانات پیدا می کنند بتدریج روحیة بی دینی در آنان تقویت شده و از خدا غافل می شوند و تنها عنایت الهی و ایمان قوی می تواندانسانی را با داشتن مجموعه ای از قدرت ،ریاست و ثروت از تند باد انحراف و لغزش حفظ کند
-روشهای اجرایی و عملی استکبار جهانی
۱-شیوهای نظامی
الف-دخالت و حضور مستقیم نظامی
ب-توطئه و حضور غیر مستقیم
ج-ایجاد درگیریهای داخلی،منطقه ای و مرزی
۲-شیوه های سیاسی
الف-تسلط بر افکار عمومی
ب-تفرقه افکنی و از بین بردن وحدت و همبستگی ملی
ج-وسیله قرار دادن مجامع وسازمانهای بین المللی
د-حمایت از رژیمهای وابسته و سرکوب جنبشهای مخالف و حرکتهای مردمی
۳-شیوه های فرهنگی واجتماعی
الف-نفی اصالتهای فرهنگی و ارزشهای انسانی
ب-نفوذ و کنترل نظام آموزش
ج-اشاعه و گسترش فساد
د- القای افکار ملی گرایی
ه-جدایی دین از سیاست
۴-شیوههای اقتصادی
الف-ایجاد وابستگی و تک محصولی کردن اقتصاد کشور
ب-متلاشی کردن اقتصاد ملی و سنتی
ج-تشکیل انحصارات بین المللی
د-وام دادن و بدهکار کردن کشورها

بـسـیـج


با پیروزی ا نقلاب اسلامی در ایران ،مواجهة قدرتهای استکباری جهانی با آن کاملا قابل پیشبینی بود.چرا که وقوع انقلاب مذهبی درپایگاه اصلی آمریکا در خاورمیانه به هیچ وجه نمی توانست خوشایند غرب باشد و از سوی دیگر با توجه به بعد مذهبی شوروی را به مواجه وادار می کرد رهبر کبیر ا نقلاب اسلامی با درک عمیق خود از اوضاع داخلی و خارجی و به دلایلی چون
۱-نیاز به تداوم گفتمان مبتنی بر دعوت و حرکت
۲-حفاظت از پایگاه مرکزی ا نقلاب اسلامی
دستور تشکیل بسیج مستضعفان را صادرکردند و فرمودند:
((مملکتـی که بیست میلیون جـوان دارد،بـایدبیست میلیون تفنگـدار داشتـه باشـد))
مقام معظم رهبری بسیج را اینگونه تعریف می کنند :
((بسیج عبارت است از مجموعهای که در آن پا کترین انسانها ،فداکارترین و آماده به کارترین جوانان کشور در راه اهداف عالی این ملت و برای کامل رساندن و به خوشبختی رساندن این کشور جمع شده اند.بسیج عبارت است از تشکیلاتی که در آن افراد متفرق وتنها ،به یک مجموعه عظیم و منسجم ،به یک مجموعه آگاه ،متعهد،بصیر وبینا به مسایل کشورو به نیاز ملت تبدیل می شوند )).
-بسیج طلایه دار عزت حسینی در مبارزه با استکبار جهانی : همانگونه که مقام معظم رهبری عزت و افتخار حسینی را تبین کردند یکی از ابعاد نهضت
حسینی که مایه عزت و افتخار است مبارزه حق با باطل است وبسیجیان نیز با اطاعت از فرامین امام راحل و مقام معظم رهبری و با اقتدا به نهضت عاشورای حسینی پا در عرصه مبارزه با استکبار جهانی گذاشته اند و در این راه از هیچگونه فداکاری دریغ نکرده اند و با توجه به اینکه در هر دوره استکبار جهانی از شیو ههای مختلفی استفاده کرده و می کنند بسیجیان نیز در هر زمان خود را با امکانات مورد نیاز مسلح به جنگ با استکبار جها نی می روند که به گروههای زیر تقسیم بندی می کنیم .
-الف :شیوه نظامی
۱-مبارزه با تها جمات نظامی خارجی:
یکی از مهمترین اقدامات استکبار برای نابودی این مملکت ،شعله ور کردن آتش جنگ بود و هما هنگی گسترده استکبار جهانی در جهت مقابله با ا نقلاب اسلامی ایران مشو ق تعیین کنندهای برای رژیم عراق برای حمله به کشور ما ،به امید واهی و خیالپردازانه پیروزی سریع و چند روزه بود.
در اولین روزهای جنگ ،دهها هزار تن از نیروهای مردمی و داوطلب با پیام امام(ره) برای کمک به نیروهای نظامی عازم جبهه ها شدند و فلسفه تاسیس بسیج که امام یک سال پیش دستور تشکیل آنرا صادر کرده بود آشکار شد ورود نیروهای بسیجی به صحنه در زمانی بود که هنوز دو سال از پیروزی انقلاب نمی گذشت و ارتش ایران سازمان چندانی نداشت چرا که از یک سو بسیاری از سران آن یا فرار کرده بودند یابه دست دادگاههای انقلابی اعدام یا به زندان انداخته شده بودند و نیز در زمان استبداد شا هنشاهی ارتش ایران توسط مستشاران اداره می شد و نیز از نظر امکانات کاملا وابسته به خارج بود و از سوی دیگر بخشی از توان و نیروی انسانی و امکانات و تجهیزات در کنترل مناقشات جدایی طلبانه داخلی هزینه شده بود .با ورود نیروهای بسیج بود که تمام معادلات دشمن بر هم خورد و ایران هشت سال جنگ تحمیلی را تحمل کرد ولی هرگز در مقابل دشمن سر تعظیم فرود نیاورد این همان ایران بود که در جریان جنگ جهانی دوم بیش از چند ساعت در مقابل قوای خارجی مقاومت نکرد
و اینگونه بود که بسیج در یکی از مهمترین آزمایشات با تکیه بر قدرت الهی و اقتدا به سیدالشهداء عزت و افتخار را برای ا نقلاب اسلامی به ارمغان آورد.
۲-کنترل مناقشـات و آشوبهـای داخلـی
استکبار جهانی همواره با استفاده از ایجاد آشوبهای داخلی سعی در منحرف کردن انقلاب داشته که بسیاری از این آشوبها توسط بسیج کنترل شده است که نمونه بارز آن حادثه کوی دانشگاه است
-حـادثه کـوی دانشگـاه
پنجشنبه شب ۱۷ تیر ماه ۱۳۷۸ تعدادی از دانشجویان ساکن در کوی دانشگاه تهران در اعتراض به بسته شدن روزنامه سلام دست به تجمع و راهپیمایی غیر قانونی به سمت بیرون کوی زدند اخطارههای نیروی انتظامی مبنی بر پایان دادن به راهپیمایی غیر قانونی و بازگشت آنها به کوی نیز تاثیر نداشت و دخالت نیروی انتظامی و بی تدبیری چند تن از مسولان آن در ورود به داخل کوی و خوابگاه و برخورد با دانشجویان بردامنه غائله بیش از پیش افزوده شد از روز ۱۹/ ۴/۱۳۸۱به بعد به موازات تجمعات و تظاهرات غیر قانونی دانشجویان که با هدایت دفتر تحکیم وحدت و برخی جریانهاو چهرههای به اصطلاح دوم خردادی صورت گرفت آشوب طلبانی که از سوی دشمنان انقلاب اسلامی و در راس انها آمریکا حمایت و هدایت می شدند نیز با استفاده از برخی اراذل و اوباش داخلی به سوء استفاده از فرصت پیش امده پرداختند و امنیت شهر تهران را برای چند روز متوالی به مخاطره انداختند آتش زدن اتوبوسهای شرکت واحد و خودروههای دولتی به خصوص نیروی انتظامی ،شکستن شیشه مغازه ها ،تخریب بانکها و غارت اموال آنها و تخریب بخشی از مسجد هدایت و هتک حرمت نسبت به قران کریم و نماز گزاران و تخریب و غارت اموال تعدادی از مغازه های بازار تهران و…. پرداختند و به موازات تهران افراد آشوب طلب در برخی از شهرستانها به تظاهرات غیر قانونی ،آشوب و تخریب اموال عمومی پرداختند
-سخنرانی و پیام رهبری و حضور بسیجیان در صحنه
مقام معظم رهبری در تاریخ ۲۲/۴/۱۳۸۱ پیامی را خطاب به ملت رشید ،مسلمان ایران و بسیجیان صادر فرمودند در بخشی از این پیام آمده بود:
((ملت رشید وغیور ایران ،مردم عزیز تهران دو روز است که جمعی از اشرار با کمک همراهی برخی از گروههای سیاسی ور شکسته و با تشویق و پشتیبانی دشمنان خارجی در سطح تهران ،به فساد و تخریب اموال و ارعاب و عربده جویی پرداخته و موجب سلب امنیت و آسایش مردم شده اندبه مسولان دردولت و به خصوص مسولان امنیت عمومی تاکید شده است که با درایت و قدرت عناصر مفسد و محارب را برجای خود بنشانند به خصوص فرزندان بسیجی ام باید آمادگی های لازم را در خود حفظ کنند و با حضور خود در هر صحنه ای که حضور آنان در آن لازم است دشمنان ذبون را مرعوب و منکوب سازند ))
متعاقب این پیام بسیجیان فداکار که همواره پشتیبان واقعی انقلاب و نظام بودند و از شروع غائله در صحنه حاضر و منتظر امر رهبری بودند با حضور فعال وجدی در کنار نیروی انتظامی به مقابله با شرارت اشرار و تخریب اموال عمومی توسط آشوب گران پرداختند.


-ب :شیوه فرهنگی :
ناکامی و شکست استکبار جهانی در مقابله مستقیم با انقلاب اسلامی در عرصه براندازی آشکاربا برپایی جنگ تحمیلی و مناقشات خود مختاری و جدایی طلبانه در اقصی نقاط جمهوری اسلامی ایران ، توجه آنان را به ابعاد فرهنگی انقلاب اسلامی معطوف نمود واضح است که ساز و کار دشمن در این میدان با عرصه تهدیدات سخت علیه نظام متفاوت است.


اهداف استکبار جهانی از تهاجم فرهنگی
از اهدافی که استکبار جهانی درتهاجم فرهنگی علیه انقلاب اسلامی دنبال می کند می توان به ،حذف دین از عرصه سیاسی و اجتماعی کشور،حذف روحانیت،حذف ولایت مطلقه فقیه،حذف نهادهای انقلابی،توقف صدور و اجرای احکام اسلام، بازگشت به سنتهای ما قبل اسلام ،تحریکات و تعصبات قومی و نفوذ و استحاله یاران انقلاب ،سست کردن پایه های ایمان جوانان ،سوق دادن جوانان بسمت فساد و ابتذال و اعتیاداشاره کرد

مقام معظم رهبریدر تبیین این بعد از تحرکات دشمن ،درمورخ ۲۴/۹/۷۷ در دیدار با فرماندهان سپاه می فرمایند:
     ((من در پنج شش سال قبل ار این احساس کردم یک حرکت خزنده فرهنگی درکشور دارد شروع می شود.برای چه؟برای هدف قرار دادن نقطه اصلی ،نقطه اصلی ، نقطه اصلی چیست؟ایمان مردم ،ایمان نقطه اصلی است منشا همه خیرات و برکات ایمان است ایمان به ان حقیقت روشن و تابناکی که توانست ملت ایران را از ظلم وجور استبداد نجات دهد ،…همان ایمان بود که توانست در همه میدانها بهترین جوانان کشور را بـسیـج کند،برای کارهای بزرگ))
پس از سخنان مقام معظم رهبری مبنی بر رویکرد دشمن به تهاجم فرهنگی ، نیروهای بسیج همچون گذشته وارد صحنه و میدان شدند تا از انقلاب اسلامی در مقابل این تهاجم دفاع کند از کارهای بسیج در این راستا می توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱-گسترش فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر
۲-بالا بردن شناخت جامعه خصوصا جوانان نسبت به ماهیت دشمنان داخلی و خارجی
۳-کوشش برای ارتباط با نسل جوان و انتقال ارزشهای اسلامی و آرمانهای انقلابی
۴-ترویج و اشاعه معنویت در مقابله با فرهنگ دنیا طلبی و مادیگرایی افراطی
۵-اشاعه چهره واقعی اسلام در مقابل تلاش غرب برای اشاعه چهره غیر واقعی از اسلام
۶-تلاش برای محکم کردن بنیانها ی مسلم دینی
۷-دفاع از مبانی ارزشی و پایه های اعتقادی و مقابله با تحریف حقایق
۸-تبیین عدم تفکیک دین از سیاست ودنیا از آخرت
۹-ترویج عدم تضاد دین با علم وتوسعه با حضور فعال در صحنه های علمی کشور وجهان
۱۰-زنده نگاه داشتن ارزشهای دفاع مقدس
۱۱-تلاش برای گسترش روحیه ایثار ،شهادت وخود اتکایی در جامعه
۱۲-انتقال ارزشها ودستاوردهای انقلاب به جامعه بخصوص نسل سوم انقلاب
۱۳-گسترش فرهنگ انتظار در جامعه
۱۴-آشنایی جامعه با تهاجم فرهنگی و ابزار وروشهای مقابله با آن
۱۵-فراهم آوردن محیطی سالم و معنوی برای اوقات فراغت جوانان
۱۶-ایجاد روحیه امید در مردم بویژه نسل جوان
۱۷-تلاش در راستای گسترش فرهنگ قرانی در جامعه

ج :شیوه سیاسی-امنیتی:
از دیگر روشهای استکبار جهانی برای مقابله با انقلاب اسلامی استفاده از شیوهای سیاسی-امنیتی است که در این راه از روشهایی چون ایجاد ناامنی در جامعه ،گسترش جو بی اعتمادیو یاس ،ایجاد تشکیلات،احزاب و نشریات وابسته ،تخریب و بی اعتبار ساختن نهادهای قضایی ،امنیتی و نظامی وایجاد چتر حمایتی برای ضد انقلاب ،تشدید اختلافات داخلی و تبدیل ان به مخاصمات فرسایشی ،نفی کامل دستاوردهای گذشته و سیاه جلوه دادن وضعیت موجود،توهم خواندن توطئه و…. می باشد که بسیج نیز در این صحنه حضور پیدا کرده و به مبارزه با استکبار جهانی و عناصر وابسته به آنان پرداخته که می توان به موارد زیر اشاره کرد
۱-تلاش برای بالا بردن بینش سیاسی جوانان به خصوص بسیجیان
۲-افشاء و مقابله با توطئه های سیاسی امنیتی استکبار جهانی
۳-افشاءماهیت عناصر خود فروخته و وابسته به دشمن
۴-آشکار ساختن ماهیت اصلاحات آمریکایی
۵-بیان و انتقال دستاوردهای انقلاب
۶-بیان و تذکر معضلات به مسئولان و اعلام آمادگی جهت حل معضلات
۷-عدم دخالت در مسائل حزبی و گروههای سیاسی
۸-تلاش برای حفظ امنیت و جلوگیری از اغتشاش وآشوب در جامعه
۹-بیان مبانی فلسفه سیاسی اسلام وحکومت دینی در مقابل مفاهیم غربی
۱۰-فعالیت برای خنثی کردن جنگ روانی دشمن برای بی اعتبار ساختن نهادهای قضایی ،امنیتی و نظامی
۱۱-اعلام انزجار از عناصر و گروههای وابسته و خود فروخته
۱۲-مبارزه با اشرار و بر هم زنندگان امنیت جامعه بخصوص در مناطق مرز

/ 0 نظر / 52 بازدید