فواید آموزشی بازی‌های ویدیویی از نظر روانشناسان

محققین دانشگاه ویسکانسین نتیجه نظرخواهی آنلاین خود در خصوصبازی محبوب World of Warcraft که در سپتامبر سال 2006 و در بین 2000 نفر انجام شدرا اعلام نمودند.در این تحقیق مذاکرات مختلف بین بازیکنان آنلاین از نظر ملیت وهمچنین دیگر مقیاس‌ها مانند سواد علمی، مورد بررسی قرار گرفتند تا مشخص گردد اینمباحثات گفت‌وگوهای اجتماعی بوده یا درخواست‌هایی برای حل مشکلات فنی.


دربین این نتایج وجوه مختلفی از تفکرات علمی شامل نتیجه‌گیری با استفاده از مدل وسیستم، درک بازخوردها، پیش‌بینی و آزمون و همچنین استفاده از ریاضیات برای بررسیمشکلات مشاهده گردیدند.


محققین دریافتند 86 درصد از شرکت‌کنندگان برای حلمشکلات اقدام به باشتراک‌گذاری معلومات و دانش خود نموده و 58 درصد آنان نیز ازفرایندهای سنجشی و سیستماتیک که نشان‌دهنده تفکر علمی است، در حل مشکلات استفادهمی‌کنند.


Sean Duncan
پژوهشگر دانشگاه ویسکانسین و یکی از اعضاء این پروژهاظهار داشت:

«این نتایج نشان‌دهنده این حقیقت هستند که تمرینات ذهنی که با هدفافزایش قابلیت‌ها و مهارت‌های بازی صورت می‌گیرند تا چه اندازه پیچیدهمی‌باشند


گیمرها آزادانه درخصوص استراتژی‌ها و نحوه تفکرات خود با یکدیگربه بحث می‌پردازند و با انجام این عمل اقدام به ایجاد فضائی می‌نمایند که در آنتمریناتی درخصوص نتیجه‌گیری‌های غیررسمی علمی با انجام این بازی‌های آنلاین صورتمی‌گیرد


محققین عقیده دارند آموزش‌های مبتنی بر بازی می‌تواند مکملی برکتب درسی و آزمایشگاه‌های علمی محسوب شوند.


بر اساس تحقیقات جداگانه‌ای کهتوسط روانشناسان دانشگاه ایالتی Iowa صورت گرفت مشخص شد نوجوانانی که بیشتر بهبازی‌های اجتماعی می‌پردازند، کمتر در نزاع‌ها و دعواهای داخل مدرسه شرکت می‌کنند وبیشتر به دیگر دانش‌آموزان کمک می‌کنند.


البته تمام بازی‌ها مطابق این تحقیقمفید تشخیص داده نشدند.

محققین دریافتند دانش‌آموزانی که بیشتر به انجامبازی‌های خشن می‌پردازند رفتاری خصمانه داشته و کمتر از دیگران از خود بخشش نشانمی‌دهند.

تحقیقات نشان می‌دهند این دسته از نوجوانان در مقایسه با افرادی کهکمتر به بازی‌های خشن می‌پردازند، حساسیت کمتری در برابر خشونت دارند.


دراین بین دانش‌آموزانی که بیشتر از دیگران به انجام بازی‌های سرگرم کننده می‌پردازنددر مدرسه ضعیف‌تر بوده و بیش از دیگران در معرض خطر چاقی می‌باشند.

 

لینک خبر:http://www.itna.ir/archives/news/010803.php

/ 0 نظر / 6 بازدید