تروريست كيست-بخش سوم

بخش سوم

(مقاله تروريست كيست؟؟؟)

ايران

اين سايت در بخش كشور هاي حامي تروريسم اولين كشور ايران نام برده شده است مطالبي نيز در اين زمينه عنوان شده كه بخشي از ان به اين شرح است(متن اصلي را براي استفاده كنندگان علاقه مند عينا اورده مي شود.)

1-Does Iran sponsor terrorism?
Yes. The State Department calls the Islamic Republic of Iran the world's "most active state sponsor of terrorism." Iran continues to provide funding, weapons, training, and sanctuary to numerous terrorist groups based in the Middle East and elsewhere…

2-Which terrorist groups does Iran support?
Iran mostly backs Islamist groups, including the Lebanese Shiite militants of Hezbollah (which Iran helped found in the 1980s) and such Palestinian terrorist groups as Hamas and Palestinian Islamic Jihad.

3-What terrorist activities have been linked with Iran?

In November 1979, Iranian student revolutionaries widely thought to be linked to the Khomeini government occupied the American Embassy in Tehran. Iran held 52 Americans hostage for 444 days.
Observers say Iran had prior knowledge of Hezbollah attacks, such as the 1988 kidnapping and murder of Colonel William Higgins, a U.S. Marine involved in a U.N. observer mission in Lebanon, and the 1992 and 1994 bombings of Jewish cultural institutions in Argentina.
Iran still has a price on the head of the Indian-born British novelist Salman Rushdie for what Iranian leaders call blasphemous writings about Islam in his 1989 novel The Satanic Verses.

U.S. officials say Iran supported and inspired the group behind the 1996 truck bombing of Khobar Towers, a U.S. military residence in Saudi Arabia, which killed 19 U.S. servicemen

اين سايت سوالاتي را مطرح كرده ازجمله

آيا ايران از تروريست حمايت مي كند؟؟؟))

چه گروههايي تروريستي توسط ايران حمايت مي شوند؟

كدام عمليات تروريستي به ايران وابسته بوده؟

در پاسخ به اين پرسشها اينگونه پاسخ مي دهد

بله سازمانها وبخشهايي از جمهوري اسلامي بيشترين فعاليت را در حمايت از ترويستها انجام مي دهند.و ايران تجهيز مالي,تجهيزاتي ,اموزشي وحمايتهاي لجستيكي از برخي از گروههاي تروريستي در خاور ميانه و ساير نقاط را ادامه مي دهد…

ايران بيشتر از گروههاي اسلامي حمايت مي كند.كه شامل شيعيان مبارزان لبناني حزب الله(كه ايران در تاسيس ان در دهه 1980 كمك كرد)وهمچنين گروههاي تروريستي فلسطين از جمله حماس و جهاد اسلامي فلسطين .

وبراي اعمال تروريستي انجام شده توسط ايران به مواردي از جمله

اشغال سفارتخانه امريكا توسط دانشجويان پيرو خط امام در نوامبر 1979 كه52 امريكايي به مدت 444 روز گروگان گرفته شدند.

دست داشتن ايران در ربودن نظامي امريكايي در لبنان و نيز انفجار مقر يهوديان در ارژانتين

صدور حكم ارتداد توسط رهبر ايران براي رمان نويس هندي انگليسي تبار كه رمان ايه هاي شيطاني را نگاشت.

دست داشتن ايران در انفجار مقر امريكاييان در عربستان سعودي كه در اين ماجرا 19 نفر كشته شدند))

با نگاهي به اتهامات وارده به ايران مشاهده مي كنيد كه برخي از موارد فوق چيزي جز اتهام نيست كه هنوز توسط هيچ دادگاه ذيصلاح و بي طرف تاييد نشده است و هيچ سند

ودليل قانع كننده اي براي ان ارائه نشده و چيزي جز پيگيري جنگ رواني استكبار عليه ايران نيست.و براي ساير موارد عنوان شده نيز قبل از پرداختن به موارد اشاره شده بايد به تعريف تروريست پرداخت تا ببينيم موارد اعلام شده اعمال تروريستي بوده يا عكس العمل عملكرد دخالت جويانه ،تروريستي و… استكبار جهاني بوده است .

انشا الله به همين بهانه در مقالات اينده كه چاپ خواهد شد به مواردي همچون

1-اعمال تروريستي امريكا بر عليه انقلاب اسلامي ايران

2-اعمال تروريستي امريكا بر عليه ساير كشورها وملتها

3-زمينه ها و علل تسخير لانه جاسوسي توسط دانشجويان پيرو خط امام

4- بررسي كتاب ايه هاي شيطاني

5- معرفي گروههاي جهادي مثل حزب الله ،حماس و…

خواهيم پرداخت

نظرات شما مي تواند در ارتقا كيفي كمي اين مطلب ما را ياري كند پس بی صبرانه  منتظر نظرات شما هستم

ما را از نظرات سبز خود آگاه كنيد

/ 0 نظر / 23 بازدید