آیین نامه اجرایی شورای نظارت بر اسباب‌بازی کودکان

ماده 1. هدف از تشکیل شورا، تدوین آیین نامه‌ها، دستورالعمل ها،‌ ضوابط و مقررات،‌ سیاستها و خط مشی های ناظر بر حمایت، هدایت و نظارت بر طراحی، ساخت، واردات و صادرات و توزیع اسباب‌بازی و جلوگیری از فعالیتهای خارج از ضابطه و نیز تهیة موارد و اطلاعات ضروری جهت استفاده صحیح از اسباب‌بازیها و اعلام موارد هشدار دهنده در جهت تأمین سلامت جسمی، روانی، فرهنگی و اجتماعی می‌باشد.

ماده 2. بر اساس مادة هشت اساسنامه به منظور حمایت و توسعه صنعت اسباب‌بازی، شورا موظف به ایجاد زمینه ها و طرح های زیر است:

1- ایجاد هماهنگی و انسجام در برنامه ریزی بخشهای صنعت و بازرگانی برای ایجاد صنعت اسباب‌بازی و بهبود شاخصهای تولید و افزایش و بهبود صادرات

2- حمایت ویژه از تولید اسباب‌بازیهایی که قابلیت توان و رقابت در بازارهای جهانی و منطقه‌ای دارند.

3- حمایت از تشکلهای صنفی و حمایت از تولید کننده و مصرف کننده

4- زمینه سازی شرکت در اتحادیه های منطقه ای و اسلامی و عضویت دراتحادیه های جهانی

5- هماهنگ کردن استانداردهای ملی و بین المللی

ماده 3. شورا، دارای رئیس، نایب رئیس، دبیر، منشی و دبیرخانه است.

تبصره 1: نایب رئیس،‌توسط رئیس و پس از تایید شورا برای مدت 2 سال منصوب می‌گردد.

تبصره 2: دبیر، با ابلاغ رئیس شورا منصوب می‏شود اما عضو شورا نیست.

تبصره 3: شورا حسب مورد می تواند از کارشناسان و صاحبنظران غیر عضو در جلسات، بدون حق رأی دعوت به عمل آورد.

ماده 4. نایب رئیس در غیاب رئیس شورا موظف به ادارة جلسه است.

ماده 5. دبیر شورا مسئول تنظیم برنامه کاری شوار، دعوت از اعضای شورا جهت شرکت در جلسات و ارسال مصوبات و اداره کنندة دبیرخانه و واحدهای تابعة آن می‌باشد.

ماده 6. جلسات شورا به حضور حداقل اعضاء رسمیت خواهد یافت.
تبصره: در صورتی که یکی از اعضاء شورا سه جلسة متوالی یا پنج جلسه غیر متوالی در سال بدون عذر موجه در جلسه حضور نداشته باشد، مراتب پس از طرح در شورا جهت کسب تکلیف به شورای فرهنگ عمومی منعکس می‏شود.

ماده 7. مصوبات شورا با حداقل نصف به علاوه یک آراء اعضای حاضر در جلسه به تصویب خواهد رسید.

ماده 8. اعضای شورا که نمایندگان سایر دستگاهها هستد، مسئول هماهنگی ایجاد ارتباط دستگاه مربوط با شورای می‌باشند و لازم است کلیة مصوبات درون سازمانی خود را که مرتبط با فعالیتهای شوراست به دبیرخانه ارائه نمایند.

ماده 9. مصوبات شورا برای تمام ادارات و سازمانها، مؤسسات و شرکتها، اعم از دولتی یا خصوصی لازم الاجراست و موارد تخلف پس از تشخیص شورا از طریق مراجع قضایی و واحدهای انتظامی مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرد.

تبصره: تفسیر ضوابط و مقررات مصوب به عهدة شورا خواهد بود.

ماده 10. شورا موظف است هر شش ماه یکبار عملکرد خود را به شورای فرهنگ عمومی گزارش نماید.

ماده 11. شورا هر سال با پیشنهاد کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، عناوین آن گروه از اسباب‌بازی هایی که نیاز به دریافت مجوز ساخت یا واردات و یا صادرات دارند، تعیین و به واحدهای صدور مجوز و افراد ذینفع ابلاغ می نماید.

ماده 12. شورا دارای دبیرخانه با تشکیلات ذیل است:

1- واحد پژوهش و تدوین ضوابط و مقررات

2- واحد نظارت و بازرسی و رسیدگی به شکایات و ارزشیابی

3- واحد امور عمومی

تبصره 1: دبیرخانة شورا از نظر تشکیلاتی زیر مجموعة کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان است که سازمان و تشکیلات آن به تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور خواهد رسید.

تبصره 2: واحدهای پژوهش و تدوین ضوابط و مقررات،‌نظارت و بازرسی و رسیدگی به شکایات و ارزشیابی،‌ هریک دارای کمیسیونهایی هستند که نحوة‌تشکیل، ‌وظایف و ترکیب اعضای آنها توسط شورا مشخص می‌گردد.

ماده 13. دبیرخانه شورا مسئول تهیة‌ پیش‌نویس ضوابط و مقررات ثبت طرحها و صدور مجوز ساخت و واردات و صادرات اسباب‌بازیها و تدوین معیارهای اسباب‌بازیهای مناسب برای ارائه به شورا می‌باشد.

ماده 14. بر اساس ماده (پنج) اساسنامه، ثبت طرحها و صدور مجوز ساخت، واردات و صادرات اسباب‌بازیها توسط کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و با رعایت ضوابط و مقررات مصوب شوار،‌صورت می‌گیرد.

تبصره 1: هرگونه اعتراض توسط تولید کنندگان یا صادرکنندگان و واردکنندگان باید کتباً به واحد نظارت و بازرسی شورا تسلیم شود و دبیر شورا موظف است اعتراضات را در شورا مطرح و تصمیم شورا به افراد یا واحدهای ذیربط ابلاغ کند.

تبصره 2: تشریفات اداری واردات و صادرات اسباب‌بازی بر اساس ضوابط و مقررات کلی وزارت بازرگانی است.

تبصره 3: کلیه دستگاههای اجرایی کشور که موظف به ارائه تسهیلاتی در زمینه صادرات و واردات اسباب‌بازی شده اند می بایست تسهیلات مذکور را فقط در اختیار افرادی قرار دهند که مجوز مذکور را در این ماده داشته باشند.

ماده 15. واحد پژوهش و تدوین ضوابط و مقررات،‌به منظور کسب دانش روز در مورد صنعت اسباب‌بازی می بایست اقدام به بررسیهای علمی و پژوهشی نماید. همچنین جهت ارتقاء اطلاعات دست اندر کاران صنعت اسباب‌بازی و جامعه،‌موظف به برگزاری سمینارها، میزگردها و نمایشگاههای مورد نظر است.

تبصره: این واحد از طریق ایجاد تسهیلات و امکانات و هماهنگی‌ با واحدهای پژوهشی کانون، افراد حقیقی یا حقوقی را در جهت پژوهش و یا ارائه مقالات و کتب علمی در زمینة اسباب‌بازی هدایت می نماید.

ماده 16. واحد پژوهش و تدوین ضوابط و مقررات،‌ می بایست نسبت به تدوین ضوابط و مقررات مربوط بر اساس ماده چهار و شش اساسنامه در چارچوب ضوابط و مقررات عمومی کشور اقدام و جهت تصویب به شورا ارجاع نماید.

ماده 17. پس از تصویب و ابلاغ ضوابط نظارت بر طراحی و ساخت و واردات و صادرات اسباب‌بازی،‌ هیچ یک از دستگاههای اجرایی کشور حق ثبت و صدور مجوز برای ساخت و واردات و صادرات اسباب‌بازی را نخواهد داشت و تولید کنندگان و بازرگانان بخش خصوصی و دولتی که در زمینه اسباب‌بازی فعالیت دارند بر اساس ضوابط و مقررات مصوب موظف به اخذ مجوز می‌باشند و موارد تخلف تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.

تبصره 1: سازمانهای فرهنگی و تبلیغی و نیز مؤسسات اداره کنندة رسانه‌های گروهی نیز مجاز به تبلیغ اسباب‌بازیهای فاقد مجوز ساخت و یا واردات نخواهند بود.

تبصره 2: وزارتخانه های صنایع و بازرگانی،‌ادارات گمرک و مؤسسه استاندارد و سایر مؤسسات مربوط، لازم است در مورد تدوین و تنظیم مقررات و نیز صدور مجوز در مورد موضوعاتی که به اسباب‌بازی‌ها، مرتبط است، هماهنگی های لازم را با دبیرخانه شورا انجام دهند.

ماده 18. واحد نظارت و بازرسی و رسیدگی به شکایات، مسئول نظارت بر اجرای دقیق آیین نامه و ضوابط و مقررات مصوب شوراست و این امر را از طریق بازدید و بازرسی از واحدهای تولید و توزیع اسباب‌بازی اعم از خصوصی یا دولتی با همکاری سایر واحدهای دبیرخانة شورا اعمال می‌نماید.

تبصره: چنانچه واحد مذکور در چارچوب مصوبات شورا با موارد تخلفی مواجه شود، ضمن بررسی و تشخیص نوع تخلف موارد را جهت صدور رأی به شورا ارجاع می‌دهد و آرای صادره توسط شورا را جهت اجرا به مراجع قضایی ابلاغ می نماید.

ماده 19. انجام کلیه امور اداری و مالی دبیرخانه و نیز ایجاد ارتباط و اطلاع رسانی با واحد امور عمومی می‌باشد.

ماده 20. دبیرخانه شورا به پرسنل ثابت خود حقوق و مزایا و به اعضای شورا و کارشناسانی که حسب مورد در جلسات یا امور پژوهشی فعالیت دارند حق‌الزحمه‌ای به عنوان حق  جلسه‌، حق تألیف، حق تحقیق و حق مشاوره پرداخت می نماید.

ماده 21. اعتبارات مالی شورا و دبیرخانه شورا با پیشنهاد کانون به شورا و پیگیری از طریق سازمان برنامه و بودجه و سایر منابع قانونی تأمین خواهد شد.

ماده 22. این آیین نامه مشتمل بر یک مقدمه و 22 ماده و 14 تبصره در سیصد و چهل و یکمین جلسة مورخ 18/8/79 شورای فرهنگ عمومی تصویب شد.

 

طرح فرهنگ سازی و تصحیح نگرش نسبت به موضوع اسباب‌بازی
مقدمه:
با توجه به اهمیت بازی و نقش آن در رشد ذهنی، فکری، تربیتی کودکان و نوجوانان فراهم کردن زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی و تغییر در نگرش جامعه اعم از گروهها مرجع،‌والدین و مربیان و دست اندرکاران امور کودکان نسبت به این موضوع نه به عنوان وسیله‌ای لوکس و تجملی، بلکه به عنوان یک نیاز اساسی در جهت رشد کودکان، همچنین به منظور تشویق طراحان، تولیدکنندگان و توزیع کنندگان اسباب‌بازیهایی که متناسب با فرهنگ و نیاز جامعه می‏باشد. وظایف دستگاهها و سازمانهای مرتبط با موضوع اسباب‌بازی کودکان در اجرای نقش هدایتی شورا (موضوع ماده 1 اساسنامه شورای نظارت بر اسباب‌بازی) به شرح زیر تعیین و تبیین می‏گردد:

1- کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
1-1 تألیف و ترجمه کتاب و تهیه بروشور و پوستر به منظور تبیین نقش و کارکرد اسباب‌بازی در رشد کودکان و نوجوانان.

2-1 فراهم کردن زمینه‌های لازم جهت ایجاد خلاقیت در کودکان از طریق انجام مسابقات و برگزاری نمایشگاه آثار کودکان و نوجوانان در زمینة ساخت اسباب‌بازی.

3-1 ایجاد ایستگاههای بازی با اسباب‌بازی برای کودکان در مراکز فرهنگی و هنری کانون و همکاری با سایر ارگانها به منظور توسعة این فضاها.

4-1 کمک به انتشار تخصصی و عمومی مجله، فصل نامه و 000با موضوع اسباب‌بازی.

5-1 فراهم کردن زمینه های تحقیقاتی و پژوهشی در زمینة اسباب‌بازی کودکان و انتشار نتایج آن در سطح  جامعه.

6-1 ایجاد موزه اسباب‌بازی.

7-1 تعیین راهکارهای جدید برای توسعه کمی و کیفی اسباب‌بازی و دسترسی مناسب کودکان به اسباب‌بازی از طریق شیوة امانت گیری در مراکز فرهنگی هنری کانون.

2- سازمان صدا و سیما
1-2 تولید و برگزاری میزگردهای علمی در خصوص موضوع اسباب‌بازی با همکاری و هماهنگی شورای نظارت بر اسباب‌بازی

2-2 ارائه گزارشهای تصویری برای نشان دادن تحولات مربوط به اسباب‌بازی کودکان و نوجوانان، ارائه مباحث نظری، پروسة تولید اسباب‌بازی در سطح جهان.

3-2 ارائه جملات ارشادی در خصوص اسباب‌بازی و کودک به صورت تراکت در فواصل برنامه‌های تلویزیونی، و همکاری برای معرفی فرهنگ مورد نیاز استفاده از اسباب‌بازی.

4-2 انعکاس خبر نمایشگاهها، سمینارهای داخلی و خارجی و 000 با موضوع اسباب‌بازی.

3- وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری
1-3 همکاری با شورای نظارت بر اسباب‌بازی درخصوص بررسیها، مطالعات و تحقیقات در زمینه اسباب‌بازی کودکان.

2-3 بررسی در خصوص گنجاندن درسی با عنوان طراحی اسباب‌بازی در رشته های هنری کاربردی نظیر رشته های طراحی صنعتی، گرافیک، صنایع دستی.

3-3 بررسی در خصوص گنجاندن درسی با محتوای مباحث نظری، پیرامون اسباب‌بازی و تأثیرات آن در رشد کودک و نوجوان در رشته های علوم تربیتی، روانشناسی و000

4-3 ایجاد گرایشی با عنوان «طراحی اسباب‌بازی» در دورة کارشناسی ارشد با عنایت به رشته های کارشناسی طراحی صنعتی، صنایع دستی، گرافیک.

5-3 هدایت عناوین رساله های دانشجویی به سمت موضوعات مرتبط به اسباب‌بازی.

6-3 برگزاری سمینار علمی پیرامون موضوع اسباب‌بازی کودکان.

4- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
1-4 تشویق صاحبنظران به ترجمه و تألیف کتاب در زمینه اسباب‌بازی کودکان.

2-4 حمایت از انتشار مجله، فصل نامه با موضو اسباب‌بازی کودکان.

3-4 فراهم کردن زمینه‌های تحقیقاتی و پژوهشی در خصوص موضوع اسباب‌بازی کودکان و نقش آن در فرهنگ عمومی جامعه.

4-4 برگزاری سمینارهای علمی پیرامون موضوع اسباب‌بازی.

5- وزارت بازرگانی
1-5 تشکیل نمایشگاه اسباب‌بازی در سطوح مختلف.

2-5 برپایی سمینار درکنار نمایشگاه در جهت توسعه صادرات اسباب‌بازی.

3-5 تشکیل اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان اسباب‌بازی و ایجاد انسجام در صنف مربوط.

4-5 تصویب ضوابط و مقررات لازم برای تسهیل و توازن در صادرات و واردات اسباب‌بازی.

6- شهرداریها
1-6 ایجاد ایستگاههای بازی با اسباب‌بازی در مجموعه های فرهنگی هنری با حمایت شورای شهر.

2-6 انتقال پیام اهمیت موضوع اسباب‌بازی و نقش آن در ابعادمختلف رشد کودک از طریق اجرای تبلیغات دیواری.

3-6 اجرای مسابقات طراحی، ساخت اسباب‌بازی درمیان کودکان و نوجوانان و تشکیل نمایشگاههایی از نمونه‌های ساخته شده.

7- وزارت آموزش و پرورش
1-7 استفاده مفید از اوقات فراغت دانش‌آموزان از طریق طراحی و ایجاد (ایستگاههای بازی با اسباب‌بازی) در مراکز فرهنگی هنری،‌اردوگاهها و 000 و توجه به اسباب‌بازیهایی که موجب پرورش خلاقیت و ابتکار در کودکان و نوجوانان می‎گردد.

2-7 تشویق دانش آموزان به طراحی و ساخت اسباب‌بازی از طریق انجام مسابقات و تشکیل نمایشگاههایی از نمونه های ساخته شده.

3-7 فراهم کردن زمینه‌های تحقیقاتی و پژوهشی درزمینه اسباب‌بازی و تأثیر آن در امر تعلیم و تربیت کودکان.

4-7 ایجاد واعمال سیاست به کارگیری اسباب‌بازی در انتقال مفاهیم آموزشی و تربیتی کودکان و بهره‌مندی بیشتر از طرح آموزش ضمن بازی در امر تعلیم و تربیت.

5-7 ایجاد دوره های آموزشی برای مشاوران،‌ مربیان پرورشی و 000 در خصوص نقش اسباب‌بازی در امر تعلیم و تربیت.

8- وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی
1-8 تهیه و ارائه اطلاعات مربوط به بهداشت (جسمی و روانی) اسباب‌بازی کودکان از طریق پوستر، بروشور، ‌کتاب و 000 به منظور ارتقاء آگاهی اقشار مختلف جامعه.

2-8 برگزاری سمینارها و نشستهای علمی در زمینه های بهداشتی اسباب‌بازی کودکان.

3-8 فراهم کردن زمینه های تحقیقاتی و پژوهشی و ارائه نتایج آنها در سطح جامعه.

 

سیاستها و خط مشی‌های حمایتی و هدایتی دربارة اسباب‌بازی کودکان
مقدمه:
در اجرای ماده 8 اساسنامه و ماده 2 آئین نامه اجرایی شورای نظارت بر اسباب‌بازی مصوبة جلسة 422 مورخ 16/4/1377 شورای عالی انقلاب  فرهنگی به منظور حمایت و هدایت طراحان، تولیدکنندگان و واردکنندگان و صادر کنندگان، فروشندگان و مصرف کنندگان اسباب‌بازی سازمانها و موسسات ذیربط می بایست ضمن هماهنگی با شورای نظارت بر اسباب‌بازی در امور ذیل سیاست گذاری و برنامه ریزی نمایند.

1- ایجاد شبکه های اطلاع رسانی در جهت:

1-1-  معرفی منابع مطالعاتی (کتاب، جزوه، بروشور)

1-2-  معرفی مواد اولیه و ابزار آلات و شیوه‌های تولیدمناسب

1-3-  ایجاد ارتباط بین طراحان و تولید گنندگان به منظور همکاریهای متقابل

1-4-  معرفی اسباب‌بازیهای مناسب

1-5-  ارائه خدمات مشاوره‌ای جهت استاندارد نمودن محصول

1-6-  معرفی استانداردهای مدون اسباب‌بازی

1-7-  معرفی نمایشگاههای تخصصی داخلی و خارجی اسباب‌بازی

1-8- معرفی سایت‌های تخصصی داخلی و خارجی اسباب‌بازی و انجمن‌های مربوط به موضوع اسباب‌بازی

2-  ایجاد تسهیلات در امر ثبت طرحها و صدور مجوز (ساخت،‌ واردات و صادرات) اسباب‌بازی

3-  حمایت‌های قانونی از طراحان، تولید کنندگان، وارد کنندگان، صادر کنندگان، فروشندگان و مصرف کنندگان اسباب‌بازی در چهارچوب قوانین مصوب شورای نظارت بر اسباب‌بازی

4- ارائه تسهیلات لازم در جهت ایجاد و توسعة تعاونی‌های تولید اسباب‌بازی

5- ارائه تسهیلات در جهت اعطای اعتبارات مالی به طراحان و دست‌اندرکاران تولید و توزیع اسباب‌بازی

6- ارائه تسهیلات در جهت تأمین مواد اولیه و تولید داخلی اسباب‌بازی

7- ارائه تسهیلات در جهت تشکیل اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان اسباب‌بازی

8- ارائه تسهیلات درمورد واردات قطعات تکمیلی اسباب‌بازی جهت تقویت صنایع داخلی اسباب‌بازی از طریق کاهش تعرفه های گمرکی

9- ایجاد تسهیلات جهت شرکت طراحان تولید کنندگان، ‌وارد کنندگان و صادرکنندگان اسباب‌بازی در نمایشگاههای داخلی و خارجی

10- الزامی نمودن استفاده از استانداردهای اسباب‌بازی و نظارت بر اجرای دقیق آنها درجهت حمایت از مصرف کننده

11- الزامی نمودن استفاده از راهنمای استفاده از اسباب‌بازی به زبان فارسی جهت اسباب‌بازیهای داخلی و خارجی به منظور حمایت از مصرف کننده

12- اتخاذ تمهیدات لازم به منظور حمایت از مصرف کننده جهت پیشگیری از واردات، ساخت و توزیع اسباب‌بازیهایی که از لحاظ بهداشتی، ایمنی، فرهنگی و000 ایجاد مشکل می کنند از طریق:

1-12- تدوین قوانین و مقررات مورد نیاز

2-12- تقویت واحدهای نظارت و بازرسی

3-12- اتخاذ شیوه‌های مناسب جهت تسریع در امر رسیدگی به شکایات

13- ارائه تسهیلات در جهت دستیابی کودکان خانواده‌های کم درآمد به اسباب‌بازیهای مفید از طریق ایجاد مراکز ارائه اسباب‌بازی به شکل امانی و یا ایستگاههای بازی

14- ارائه تسهیلات به دانشجویان دانش آموزان و فرهنگیان جهت تشویق قشر فرهنگی جامعه از طریق اختصاص تخفیف‌های ویژه در مورد هزینه‌های خدماتی و یا ارائه سرویسهای خدماتی خاص

/ 0 نظر / 77 بازدید