تأثیر بازی‌‌‌های رایانه‌ای بر میزان حرمت‌خود نوجوانان

 سال سوم، شماره دوم، تابستان 1389، ص 75 ـ 89

تأثیر بازی‌‌‌های رایانه‌ای بر میزان حرمت‌خود نوجوانان
عباس‌علی هراتیان* / محمدرضا احمدی**

چکیده

تحقیق حاضر به منظور بررسی تأثیر بازی‌‌‌های رایانه‌ای بر حرمت‌خود دانش‌آموزان مقطع سوم دورة راهنمایی و با استفاده از روش پیمایشی انجام شده است. جامعة آماری این تحقیق را دانش‌آموزان مقطع سوم دوره روزانه راهنمایی شهر قم از هر دو جنس (مذکر و مؤنث) تشکیل می‌دهند که در سال تحصیلی 87-86 مشغول به تحصیل بوده‌اند. از کل جامعة آماری، تعداد 220 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شد. شایان ذکر است که در این تحقیق، از نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که:

1. بازی‌‌‌های رایانه‌ای بر حرمت‌خود خانوادگی تأثیر منفی داشته و بر مؤلفه‌های حرمت‌خود کلی و حرمت‌خود اجتماعی و حرمت‌خود تحصیلی تأثیری نداشته است.

2. دانش‌آموزانی که به طور متوسط، روزانه بیشتر یا مساوی 45 دقیقه به بازی‌‌‌های رایانه‌ای پرداخته‌اند، از حرمت‌خود کمتری برخوردارند.

3. جنسیت، در همبستگی بین بازی‌های یارانه‌ای و حرمت‌خود، تأثیرگذار است.

کلید واژه‌ها: حرمت‌خود، بازی‌‌‌های رایانه‌ای، نوجوان.

 

برای خواندن اصل مقاله روی لینک زیر کلیک نمایید.

http://ravanshenasi.nashriyat.ir/node/96

/ 0 نظر / 11 بازدید